CES VŠEM > Projects CES VŠEM > Multicultural 13 VŠEM

Čas čtení: 2 min.Multicultural 13 VŠEM

European Structural and Investment Funds

The Multicultural 13 VŠEM was the Operational Program Prague Pole of Growth within which courses focused on the legislative process of admitting foreign pupils, cultural sensitivity, the CLIL method or the removal of the language barrier were implemented.

Vysoká škola ekonomie a managementu se stala příjemcem podpory v rámci programu Operační program Praha pól růstu (OP PPR).

Základní informace

 • Project duration: 01.11.2016 - 30.06.2018
 • Abbreviated name: Multikulturní 13 VŠEM
 • Register number: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000014

Realizované kurzy

V rámci projektu Multikulturní 13 byly realizovány kurzy, které byly zaměřeny na legislativní proces přijímání žáků cizinců, na kulturní senzitivitu, na metodu CLIL nebo na odstraňování jazykové bariéry.

Kurz metody CLIL

 • V červnu proběhl 20 hodinový kurz metody CLIL
 • Metoda CLIL je výuka nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka
 • Cílem kurzu je metodická pomoc učitelům MŠ a ZŠ se zaváděním metody CLIL do výuky
 • Lektorka Mgr. Michaela Hlaváčová se metodě CLIL se věnuje od roku 2010, ve výuce ji aplikuje v hodinách dějepisu, v rámci projektu v hodinách fyziky.Zároveň je lektorkou kritického myšlení a vede didaktické semináře zaměřené na výuku anglického jazyka a dějepisu.

Integračně motivační kurz

Kurz metody výuky ČJ

 • Dlouhodobý kurz metody výuky ČJ jakožto cizího jazyka (přímá výuka / on-line learning / tutoring).
 • Obsahem kurzu je metodika, jak rozvíjet formy učení orientované na žáka a dalších aktivizující metody, které povedou ke komplexnímu využití češtiny jako druhého jazyka ve všech oblastech vzdělávání.
 • Cílem klíčové aktivity je seznámení pedagogických pracovníků se zásadami pro výuku českého jazyka (trpělivost, prezentace informací v kontextu, gramatická cvičení).
 • Účastníci, kteří kurz úspěšně absolvují, získají uznávaný profesní Certifikát VŠEM, který potvrdí nabyté znalosti.
 • Prezentace k realizovanému kurzu

Postup pro přijímání dětí cizinců do škol

Kurz kulturní senzitivity

 • 18.01.2017 a 26.01.2017
 • Cílem kurzu je představení problematiky interkulturní senzitivity, která je nezbytná pro styk s cizinci. Kurz je stěžejní pro ředitele i učitele jednající s žáky a jejich rodiči s odlišným mateřským jazykem. Kurz je vhodný i pro ostatní pracovníky vzdělávacích institucí, kteří se v interkulturním prostředí pohybují. Interkulturní senzitivita patří do multikulturní výchovy a přispívá k zlepšení klimatu školy.
 • Z důvodu omezené kapacity je nutné se na kurz registrovat prostřednictvím registračního formuláře, viz. Registrace pro veřejnost.

Výuka českého jazyka pro cizince (MOOC kurz)

Během projektu Multikulturní 13 vnikl ve spolupráci s lektorem českého jazyka, Josefem Zemkem, videokurz, který přináší různé techniky, rady a pomáhá s výukou českého jazyka pro cizince.

ČÍSLO KAPITOLYNÁZEV KAPITOLYČÍSLO KAPITOLYNÁZEV KAPITOLY
1a Uvedení do didaktiky češtiny jako nemateřského jazyka 8 Rozvoj jazykových funkcí
1b Uvedení do didaktiky češtiny jako nemateřského jazyka 9 Digivýuka češtiny jako nemateřského jazyka
1c Uvedení do didaktiky češtiny jako nemateřského jazyka 10a Sociokultura
2a Didaktická práce s mluvnicí 10b Sociokultura
2b Didaktická práce s mluvnicí 10c Sociokultura
3a Poslech s porozuměním 11 Autentické materiály ve výuce češtiny
3b Poslech s porozuměním 12 Plánujeme výuku
4 Trénujeme výslovnost 13 Audiovizuální prostředky ve výuce češtiny
5 Rozvoj slovní zásoby 14 Výuka ČJ jako nemateřského jazyka pro specifické účely
6a Trénujeme čtení s porozuměním 15 Přehled učebnic ČJ pro děti cizince
6b Trénujeme čtení s porozuměním 16 Výuka výrostků
7 Trénujeme psaní    

Evaluace projektu

 • Podklady pro interní evaluaci kvality projektu byly získávány ve formě dotazníkového šetření názorů účastníků po skončení jednotlivých kurzů. Zjišťovány byly názory na úroveň kvality kurzu, přednášejícího, přínos kurzu a využitelnost pro praxi. Zpětné informace poskytly zpětnou vazbu nutnou pro zvyšování kvality poskytované podpory účastníkům projektu.
 • Evaluace projektu Multikulturní 13
 • Prezentace - Evaluace projektu Multikulturní 13

Publicita projektu

V průběhu projektu vznikla vícejazyčná brožura obsahující seznam mateřských a základních škol na Praze 13, dále byl vytvořen dvoujazyčný leták o MČ Praha 13. V rámci realizace projektu vyšla Metodika pro výuku azylu - začleňování cizinců do výuky. Realizované kurzy se propagovaly prostřednictvím pozvánek.

Logo OPPR