CES VŠEM > Projects CES VŠEM > Vodafone 2.0 Foundation Lab

Čas čtení: 2 min.Vodafone 2.0 Foundation Lab

European Social Funds

The Vodafone 2.0 Foundation Lab is an incubation and acceleration program that increases the economic and social impact of organizations that create and / or scale social innovation using technology.

As part of the project, it will create, verify and implement a program of incubation and acceleration of "early-stage" projects in 3 annual cycles, prepare up to 25 business entities, respectively, social business strategies, market entry and evaluate the impact and value propositions of the program.

Increasing the capacity (quality and reach) of existing actors who contribute to the development of an environment favorable to social innovation (the so-called eco-innovation ecosystem) in the Czech Republic, and thus to increasing the impact of social innovations created, co-created, disseminated or supported.

Základní informace

 • Project duration: 01.04.2017 - 31.03.2020
 • Abbreviated name: Laboratoř Nadace Vodafone 2.0
 • Register number: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006472
 • Project official website: https://www.laboratornadacevodafone.cz/

O projektu

 • Laboratoř Nadace Vodafone 2.0 je projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
 • Jedná se o inkubační a akcelerační program, který zvyšuje ekonomický a sociální dopad organizací, které vytváří a/nebo škálují sociální inovace s využitím technologií.
 • V rámci projektu vytvoří, pilotně ověří a implementuje program inkubace a akcelerace "early-stage" projektů ve 3 ročních cyklech, připraví až 25 podnikatelských subjektů, resp. sociálních byznys strategií, na vstupu na trh a provede evaluaci dopadu a hodnotové propozice programu.
 • Projekt má tři partnery.

Cíl projektu

 • Zvýšení kapacity (kvality a dosahu) stávajících aktérů, kteří svou činností přispívají k rozvoji prostředí příznivého pro sociální inovace (tzv. ekosystému sociálních inovací) v České republice, a tím i ke zvýšení impaktu vytvářených, spoluvytvářených, šířených nebo podporovaných sociálních inovací.
 • Zvýšit kapacity a impakt programu podpory Laboratoře Nadace Vodafone 2.0 pro zapojené subjekty (sociální podniky, sociální startupy, intrapodnikatele) a investory a tím zvýšit impakt řešení (produktů a služeb), které zapojené subjekty uvádí na trh.
 • Akcelerovat až 25 organizací (podnikatelských subjektů), které mají na reálném trhu otestované inovační řešení (produkt, službu), validovaný byznys model a strategii růstu, a tento proces evaluovat v průběhu 3. a 4. fáze každého ze třech cyklů.
 • Zvýšit kapacity a impakt ekosystému technologických sociálních inovací v České republice.

Cílová skupina

Cílovou skupinou programu Laboratoř Nadace Vodafone 2.0 jsou tzv. early-stage sociální podnikatelé, sociální startupy a intrapodnikatelé (také nazýváno "seed stage")

 • nemají zákazníky, nemají tržby, často nemají produkt
 • zakládají ziskové a hybridní (částečně samofinancovatelné) sociální podniky
 • sociální startupy - jejich nápad, řešení splňuje požadavky na: inovačnost, sociální dopad, využití technologie, byznys potenciál, týmové kapacity

Klíčové aktivity (KA)

 • 01 Budování ekosystému sociálně-technologických inovací a podnikatelů se sociálním dopadem
 • 02 Aktivní vyhledávání kandidátů do programu (fáze 0)
 • 03 Explorace&Výběr (fáze 1)
 • 04 Inkubace&Validace (fáze 2)
 • 05 Akcelerace (fáze 3)
 • 06 Růst a škálování (fáze 4)
 • 07 Budování ekosystému technologických sociálních inovací a sociálních podnikatelů (navazuje na KA 1)