CES VŠEM > Activities CES VŠEM > Competitiveness of the Czech Republic

Competitiveness of the Czech Republic

Professional publication

Professional publication The competitiveness of the Czech Republic is one of the main outputs of the Centre for Economic Studies of the University of Economics and Management (CES VŠEM). The competitiveness of the Czech Republic analyzes the approach and development of the Czech economy in relation to the key quantitative factors of its development and in relation to the reported growth performance and macroeconomic stability.

Odborná publikace Konkurenční schopnost České republiky je jedním z hlavních výstupů Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu (CES VŠEM). Konkurenční schopnost České republiky analyzuje přístup a vývoj české ekonomiky ve vztahu ke klíčovým kvantitativním faktorům jejího rozvoje a ve vztahu k vykazované růstové výkonnosti a makroekonomické stabilitě.

Konkurenční schopnost České republiky 2013-2014

Cílem publikace je na základě komplexní analýzy zdrojů a výsledků konkurenční schopnosti České republiky identifikace souvisejících hospodářskopolitických implikací. Předkládaná publikace je zaměřena na čtyři stěžejní oblasti: (1) Růstová výkonnost a stabilita, (2) Institucionální kvalita, (3) Strukturální konkurenceschopnost a (4) Inovační výkonnost. Specifická pozornost je věnována strukturálním aspektům konkurenceschopnosti na odvětvové a regionální úrovni.

 • První část, Růstová výkonnost a stabilita analyzuje hospodářský vývoj a růst ČR v mezinárodním kontextu, včetně jejich dopadů na makroekonomickou rovnováhu.
 • Druhá část, Institucionální kvalita hodnotí kvalitu správy a podnikového prostředí. Je členěna do kapitol, které charakterizují problematiku hodnocení a měření institucionálního prostředí a jeho předpokladů pro ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost ekonomiky.
 • Třetí část, Strukturální konkurenceschopnost zahrnuje dvě kapitoly zabývající se samostatně odvětvovou a regionální konkurenceschopností.
 • Čtvrtá část, Inovační výkonnost je zaměřena na hodnocení úrovně ekonomických aktivit z hlediska využití inovačních schopností a identifikaci meziodvětvových odlišností.

Konkurenční schopnost České republiky 2011-2012

Publikace Konkurenční schopnost České republiky 2011-2012 analyzuje vývoj české ekonomiky v pěti hlavních oblastech z hlediska mezinárodního srovnání a postihuje vliv rozhodujících faktorů ovlivňujících tento vývoj. Každá kapitola je doplněna souborem relevantních indikátorů obsahujícím časovou řadu jejich hodnot a popis metodiky. Použitá data jsou aktuální ke konci roku 2012. Publikace je rozdělena do pěti částí.

 • První část publikace Růstová výkonnost a stabilita (CES VŠEM) zahrnuje široké spektrum ukazatelů umožňujících posoudit makroekonomický vývoj České republiky a jeho srovnání s vývojem v ostatních zemích Evropské unie.
 • Druhá část publikace Institucionální kvalita (CES VŠEM) se zabývá hodnocením a měřením institucionálního prostředí jakožto předpokladem pro ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost ekonomiky.
 • Třetí část Strukturální konkurenceschopnost (CES VŠEM) zahrnuje dvě kapitoly zabývající se samostatně odvětvovou a regionální konkurenceschopností.
 • Čtvrtá část Inovační výkonnost (CES VŠEM) zahrnuje dvě kapitoly. První kapitola je věnována zdrojům inovační výkonnosti, které jsou spojeny s výzkumem a vývojem a dále se zaměřuje na efekty inovační výkonnosti, které lze sledovat při analýze inovujících podniků. Druhá kapitola hodnotí připravenost, užití a přínosy informačních a komunikačních technologií (ICT).
 • Pátá část Kvalita lidských zdrojů (NOZV NVF) se zabývá popisem a vyhodnocením základních ukazatelů ve vztahu ke čtyřem základním okruhům kvality lidských zdrojů, jimiž jsou kvalifikace a dovednosti obyvatelstva, účast na vzdělávání, výdaje na vzdělávání a lidské zdroje pro rozvoj technologicky a znalostně náročných odvětví.

Konkurenční schopnost České republiky 2010-2011

Publikace Konkurenční schopnost České republiky 2010-2011 analyzuje vývoj pěti hlavních oblastí české ekonomiky v mezinárodním srovnání a postihuje vliv rozhodujících faktorů ovlivňujících tento vývoj. Každá kapitola je doplněna souborem relevantních indikátorů obsahujícím časovou řadu jejich hodnot a popis metodiky. Použitá data jsou aktuální k listopadu 2011. Publikace je rozdělena do pěti částí.

 • První část publikace Růstová výkonnost a stabilita (CES VŠEM) zahrnuje široké spektrum ukazatelů umožňujících posoudit makroekonomický vývoj České republiky a jeho srovnání s vývojem v ostatních zemích Evropské unie.
 • Druhá část publikace Institucionální kvalita (CES VŠEM) je rozdělena do čtyř kapitol, které se zabývají hodnocením a měřením institucionálního prostředí jakožto předpokladem pro ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost ekonomiky.
 • Třetí část Strukturální konkurenceschopnost (CES VŠEM) zahrnuje dvě kapitoly zabývající se samostatně odvětvovou a regionální konkurenceschopností.
 • Čtvrtá část Inovační výkonnost (CES VŠEM) zahrnuje dvě kapitoly. První kapitola je věnována zdrojům inovační výkonnosti, které jsou spojeny s výzkumem a vývojem a dále se zaměřuje na efekty inovační výkonnosti, které lze sledovat při analýze inovujících podniků. Druhá kapitola hodnotí připravenost, užití a přínosy informačních a komunikačních technologií (ICT).
 • Pátá část Kvalita lidských zdrojů (NOZV NVF) se zabývá popisem a vyhodnocením základních ukazatelů ve vztahu ke čtyřem základním okruhům kvality lidských zdrojů, jimiž jsou kvalifikace a dovednosti obyvatelstva, účast na vzdělávání, výdaje na vzdělávání a lidské zdroje pro rozvoj technologicky a znalostně náročných odvětví.

Konkurenční schopnost České republiky 2010: Vývoj hlavních indikátorů

V pořadí již pátá publikace zabývající se vývojem konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání a analýzou rozhodujících faktorů ovlivňujících tento vývoj. Na rozdíl od předchozích vydání obsahuje tato publikace pouze soubor statistických ukazatelů sledovaných v časových řadách a jejich metodologii. Publikace je rozdělena do pěti částí.

 • První část publikace Růstová výkonnost a stabilita (CES VŠEM) zahrnuje široké spektrum ukazatelů umožňujících posoudit makroekonomický vývoj České republiky a jeho srovnání s vývojem v ostatních zemích Evropské unie.
 • Druhá část publikace Institucionální kvalita (CES VŠEM) je rozdělena do čtyř kapitol, které se zabývají hodnocením a měřením institucionálního prostředí jakožto předpokladem pro ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost ekonomiky.
 • Třetí část Strukturální konkurenceschopnost (CES VŠEM) zahrnuje dvě kapitoly zabývající se samostatně odvětvovou a regionální konkurenceschopností.
 • Čtvrtá část Inovační výkonnost (CES VŠEM) zahrnuje dvě kapitoly. První kapitola je věnována zdrojům inovační výkonnosti, které jsou spojeny s výzkumem a vývojem a dále se zaměřuje na efekty inovační výkonnosti, které lze sledovat při analýze inovujících podniků. Druhá kapitola hodnotí připravenost, užití a přínosy informačních a komunikačních technologií (ICT).
 • Pátá část Kvalita lidských zdrojů (NOZV NVF) se zabývá popisem a vyhodnocením základních ukazatelů ve vztahu ke čtyřem základním okruhům kvality lidských zdrojů, jimiž jsou kvalifikace a dovednosti obyvatelstva, účast na vzdělávání, výdaje na vzdělávání a lidské zdroje pro rozvoj technologicky a znalostně náročných odvětví.