CES VŠEM > Projects CES VŠEM > Grant tender

Grant tender

Výzva otevřena /
Call open

Centre for Economic Studies of the University of Economics and Management announced the fifth public call for research projects. Proposed projects must focus on basic or applied research in the field of Economics and / or Management. Part of the project solution is the publication of scientific outputs in the usual way, i.e. publication of articles, dissemination of new knowledge in other available forms, presentation of scientific outputs at conferences, etc.

Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. vyhlásilo pátou veřejnou výzvu k podávání výzkumných projektů. Navržené projekty musí být zaměřeny na základní nebo aplikovaný výzkum v oblasti Ekonomie a/nebo Management. Součástí řešení projektu je zveřejňování vědeckých výstupů obvyklým způsobem, tj. publikace článků, šíření nových znalostí dalšími dostupnými formami, prezentace vědeckých výstupů na konferencích apod.

Vymezení pravidel soutěže

 • Oprávněným žadatelem je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která má dlouhodobý pobyt či sídlo na území ČR.
 • Soutěž o finanční podporu projektů je dvoukolová. První kolo je otevřené všem žadatelům. Do druhého kola postupují pouze projekty, které se účastnily kola prvního, a které byly vybrány organizačním výborem a byly schváleny Správní radou CES VŠEM.
 • Žádosti je možné podávat pouze v oblastech Ekonomie a managementu.
 • Projektové žádosti je možné podávat pouze na předepsaných formulářích elektronickou formou na email: ces"zavináč"vsem.cz.
 • Projektové žádosti musí obsahovat všechny povinné náležitosti včetně předběžného rozpočtu a časového harmonogramu.
 • Žádost podává hlavní řešitel projektu s tím, že složení řešitelského týmu je uvedeno v žádosti.
 • Žádosti s neúplnými údaji nebo jinak formálně nevyhovující, případně předložené po konečném termínu, nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

Projekty

 • Navržené projekty musí být zaměřeny na základní nebo aplikovaný výzkum. Součástí řešení projektu je zveřejňování vědeckých výstupů obvyklým způsobem, tj. publikace článků, šíření nových znalostí dalšími dostupnými formami, prezentace vědeckých výstupů na konferencích apod.
 • Cíle, způsoby řešení a výstupy projektu navrhuje hlavní řešitel.
 • Minimální doba trvání grantových projektů je 6 měsíců. Maximální doba trvání grantových projektů je 24 měsíců.
 • Výsledky řešení projektu (včetně patentů a průmyslových vzorů) jsou vlastnictvím Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu (CES VŠEM).
 • Realizace projektu je zahájena vždy k 1. dni měsíce následujícího po schválení daného projektu.
 • Osobou odpovědnou za grantový projekt a za řádné plnění projektu je hlavní řešitel.
 • Každý projekt musí zahrnovat u nejméně 20% realizovaných aktivit spolupráci s VŠEM, a.s. (prostřednictvím zapojení akademických pracovníků či studentů).
 • Součástí projektu je jeho prezentace a propagace navenek. Grantový tým má povinnost zveřejnit výstupy projektu, zavést „Dny vědy“ s prezentací výzkumného projektu na VŠEM. Dny vědy musejí být pořádány minimálně 1x za trimestr v průběhu řešení projektu. Prezentaci průběhu řešení a výstupů lze pojmout jako neformální setkání s odbornou komunitou a studenty. O Dnech vědy je třeba s dostatečným předstihem informovat prorektora pro pedagogiku a výzkum, aby informace mohla být zveřejněna zainteresovaným skupinám.
 • Řešitel (řešitelský tým) má povinnost výstupy projektu publikovat v odborném časopise CES VŠEM Ekonomické listy a to minimálně 2x ročně po dobu trvání projektu.
 • Každý podpořený projekt musí deklarovat minimálně jeden výstup ve světově uznávané databázi (SCOPUS, ERIH nebo Web of Science). Pokud se jedná o krátkodobý projekt (do 1 roku včetně), je možné doložit výstup ve vědecké databázi i zpětně. Pokud tato podmínka nebude splněna, musí řešitel (řešitelský tým) vracet finanční prostředky vložené do projektu a to až do výše 100 %. O celkové výši krácení příspěvku rozhodne komise, která projekt schválila.

Vyhodnocení žádosti

 • Přihlášky odevzdané v termínu jsou posouzeny odbornou komisí.
 • Komise při posuzování projektů a rozhodování o přidělení grantů přihlíží především k:
  • kvalitě projektu
  • formě prezentace projektu v souladu s propagací výzkumných aktivit VŠEM a CES
  • možnosti navázání na další granty či jinou formu odborné spolupráce
  • schopnosti dosažení na externí zdroje financování
 • Deklarovaným výstupům projektu (výstupem prokazatelně musejí být v případě výzkumných projektů bodově hodnocené výstupy VaV v RIV).
 • Komise rozhodne o přidělení či nepřidělení grantu nejpozději do 60 ti dnů od termínu uzávěrky přihlášek. Komise může projekt schválit bez připomínek či s připomínkami.
 • Hlavní řešitelé budou o stanovisku informování písemně (emailem).

Průběh projektu

 • Po schválení projektu a přidělení finanční podpory je hlavní řešitel povinen zpracovat časový plán projektu včetně termínů prezentací výstupů („Dny vědy“).
 • Hlavní řešitel zpracovává o průběhu projektu pravidelný reporting (blíže upravuje grantová smlouva).

Náklady projektu

 • Předběžná kalkulace nákladů projektu je nedílnou součástí Žádosti o grant.
 • Maximální možná výše přidělené finanční podpory na jeden projekt je 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových nákladů projektu je stanovena v rámci písemného vyrozumění o schválení interního grantu.
 • Proplácení nákladů projektu dále upravuje grantová smlouva.
 • Součástí finančních prostředků přidělovaných řešitelům v rámci veřejné soutěže CES VŠEM jsou prostředky na odměnu řešitele či řešitelského týmu (osobní náklady do výše 10 000 Kč/měsíc/řešitele).
 • Řešitelům při úspěšném plnění projektů náleží mimořádná odměna za každou průběžnou zprávu (do výše 2 000 Kč/řešitel).
 • Výstupy vzešlé z projektu jsou finančně ohodnoceny (JImp 30 000 Kč, JSCOPUS 20 000 Kč, JREC 8 000 Kč a D 10 000 Kč za daný výstup). Při větším množství autorů se odměna dělí jejich počtem.

Povinné přílohy žádosti

Ukončené grantové soutěže

Centrum ekonomických studií vyhlásilo v roce 2015 a 2016 čtyři veřejné grantové soutěže, informace o výsledcích a průběhu hodnocení jsou uvedeny níže. Uzavřené soutěže byly zaměřeny na projekty základního nebo aplikovaného výzkumu v oblasti Ekonomie a/nebo Management.

Informace o výsledcích 4. veřejné výzvy

K datu uzavření sběru projektových žádostí byly doručeny 4 projektové žádosti, které zároveň všechny splnily podmínky, a bylo zahájeno jejich hodnocení. Hodnocení obsahové části projektových žádostí proběhlo za účasti hodnotící komise, složené z 3 externích hodnotitelů. Členové komise se před jednáním komise důkladně seznámili se zněním všech zaslaných projektových žádostí. K podpoře byly navrženy projekty s výsledným hodnocením od 68 %.

Informace o výsledcích 3. veřejné výzvy

K datu uzavření sběru projektových žádostí bylo doručeno 7 projektových žádostí, z nichž 6 splnilo podmínky a bylo zahájeno jejich hodnocení. Hodnocení obsahové části projektových žádostí proběhlo za účasti hodnotící komise, složené z 6 ti osob, z toho 3 externích hodnotitelů. Členové komise se před jednáním komise důkladně seznámili se zněním všech zaslaných projektových žádostí. Podpořeny budou projekty s výsledným hodnocením nad 70 %.

Informace o výsledcích 2. veřejné výzvy

K datu uzavření sběru projektových žádostí bylo doručeno 5 projektových žádostí, z nichž 4 splnily podmínky a bylo zahájeno jejich hodnocení. Hodnocení obsahové části projektových žádostí proběhlo za účasti hodnotící komise, složené z 5 osob, z toho 3 externích hodnotitelů. Členové komise se před jednáním komise důkladně seznámili se zněním všech zaslaných projektových žádostí. Podpořeny byly projekty s výsledným hodnocením nad 65 %.

Informace o výsledcích 1. veřejné výzvy

K datu uzavření sběru projektových žádostí v rámci první veřejné grantové výzvy CES VŠEM byly k 1.9.2015 byly doručeny řádně 4 projektové žádosti, z nichž všechny splnily podmínky formálního hodnocení. Hodnocení obsahové části projektových žádostí proběhlo za účasti hodnotící komise, složené ze čtyř osob, z toho 2 externích hodnotitelů. Členové komise se před jednáním komise důkladně seznámili se zněním všech zaslaných projektových žádostí. Každý hodnotitel vyplnil hodnotící posudek. Počet bodů pro každý projekt byl sečten a vydělen počtem hodnotitelů. Výsledná bodovací škála včetně doporučení a komentářů byla předána k finálnímu rozhodnutí zakladateli VŠEM.