CES VŠEM > Activities CES VŠEM > Economic Papers VŠEM

Economic Papers VŠEM

Electronically distributed reviewed scientific journal.

The Economic Papers VŠEM is an electronically distributed reviewed scientific journal, the aim of which is to present articles and analytical studies in the field of economic theory, economic policy, corporate economics, management, marketing, human resources and regional and social development. The Economic Papers VŠEM is composed of original works in both Czech and English, which are subject to anonymous proceedings. It has been issued since 2010 and historically follows on from CES VŠEM Bulletins published since 2002.

Poslání Ekonomických listů VŠEM

Ekonomické listy jsou elektronicky šířený recenzovaný vědecký časopis, jehož cílem je přinášet statě a analytické studie z oblasti ekonomické teorie, hospodářské politiky, podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, lidských zdrojů a regionálního a sociálního rozvoje.

V časopise jsou publikovány původní recenzované vědecké práce a vědecké studie, dále pak zprávy z vědeckého života a recenze. Původní vědecké a přehledové stati, které procházejí anonymním řízením, jsou publikovány v rubrice Recenzované odborné stati. Ostatní odborná sdělení jsou zařazována do dalších rubrik časopisu. Příspěvky je možné předkládat v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Ekonomické listy jsou od roku 2013 zveřejňovány v databázi EBSCO Publishing, která zaštiťuje jednu z nejaktivnějších světových databází ekonomických plnotextových časopisů, magazínů a dalších zdrojů.

Časopis vychází v on-line verzi v režimu Open Access z důvodu zajištění distribuce mezi širokou odbornou veřejnost a aplikační sféru.

Ekonomické listy jsou vydávány od roku 2010 a historicky navazují na dříve, od roku 2002, vydávané Bulletiny CES VŠEM.

 • Složení Redakční rady Ekonomických listů: Dr. Adam Drab, Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc., Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., Prof. Ing. Christiana Kliková, CSc., Ing. Václav Klusoň, DrSc., Doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D., Ing. Renáta Madzinová, Doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D., Ph. D., Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., Doc. Ing. Ivo Straka, CSc., doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA, Ing. Hana Urbancová, Ph.D., Ing. Bořek Vašíček, Ph.D., Ing. Josef Vlášek, doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D., Prof. Ing. Milan Žák, CSc., Doc. Ing. Norbert Žid, CSc.
 • Periodicita: 2 x ročně
 • Vydavatel: Vysoká škola ekonomie a managementu, Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu (Nárožní 2600/9a, 158 00, Praha 5).

Vydavatelské pokyny

2021

 • Vydání 01/ ročník 2021, Novák, T., Dobrylovský, J., Adámek, P.: Problém nástupnictví v rodinných firmách; Džbánková, Z., Rusmichová, L., Sirůček, P.: Další nová ekonomika nebo civilizační rozcestí?

2020

 • Vydání 01-02/ ročník 2020, Černíková, I., Šnýdrová, I.: Motivace a stimulace ke vzdělávání – kategorizace zástupců generace  Z podle individuálního přístupu v době krize edukativní interakce; Boháček, J., Matisko, P.: Vnitřní marketingové prostředí neziskové organizace Knihovny Václava Havla s ohledem na její online marketingovou komunikaci; Vrba, J., Linhart, Z.: Suverenita v pandemii COVID 19; Coufal, J., Brezina, P., Tobíšek, J.: Soustavy lineárních rovnic v ekonomii.

2019

 • Vydání 02/ ročník 2019, Puhlík, P., Linhart, Z.: Atributy marketing událostí; Sirůček, P., Džbánková, Z.: Národohospodář F. L. Rieger.
 • Vydání 01/ ročník 2019, Ježková Petrů, G.: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - kategorizace organizací podle používaných vzdělávacích metod; Dobrylovský, J.: Nejdelší ekonomické cykly; Coufal, J., Brezina, P.: Bernard Bolzano and Theory of Probability.

2018

 • Vydání 02/ ročník 2018, Coufal, J., Tobíšek, J.: Bayesian Approach to Variable Selection in Linear Regression Model; Balážová, E., Lichý, J., Šulek, R.: Nákladové funkcie v praxi; Brázda, S., Linhart, Z.: Rebranding na Google Trends; Coufal, J., Šmejkalová, J.,  Tobíšek, J.: University a umělá inteligence.
 • Vydání 01/ročník 2018, Linhart, Z., Uxová, K.: Postoje v rozvojové komunikaci; Linhart, Z., Pexová, T.: Test obratu postoje diváka vlivem právě shlédnuté reklamy; Vondráček, O., Eibl, M.: Etiketa daňové transparentnosti a odpovědnosti jako nástroj boje proti korporátní daňové optimalizaci; Kubová, P., Smolová, H., Urbancová, H.: Preference studentů VŠEM v oblasti pohybových a sportovních aktivit; Linhart, Z., Uxová, K.: Maximalizace návratnosti investice pomocí reklamy; Coufal, J., Šmejkalová, J., Tobíšek, J.: Matematika VŠEM – Diferenciální počet.

2017

 • Vydání 03/ročník 2017, Bohatá, M., Žák, M.: Náměty k definováni etické politiky vysokých škol; Vlková, M., Urbancová, H.: Proces získáváni pracovníků s důrazem na externí personální marketing: Případová studie; Gruntová Kolingerová, H.: Uplatňovaní systémů kompenzace a odměňovaní pracovníků v českých organizacích z perspektivy hodnoceni organizační výkonnosti; Bock, M., Tichý, J.: Finanční deriváty obchodované na pražské burse v meziválečném období; Smolová, H., Kubová, P., Urbancová, H.: Akademická prokrastinace studentů VŠEM; Šnydrová, M, Šnydrová, I., Vnoučková, L.: Hodnocení přínosu studia na vysoké škole z pohledu absolventů Vysoké školy ekonomie a managementu; Karelová, K.: Přehled současné makroekonomické situace v zemích Vyšehradské skupiny s důrazem na podnikatelské prostředí; Coufal, J., Šmejkalová, J., Tobíšek, J.: Matematika VŠEM – Lineární algebra; Mind Power: Flexibilní síťové struktury pro výzkum a posíleni efektivity vysokoškolského vzdělávaní;  Mind Power: Podpora finanční gramotnosti obyvatel České republiky; Skill-port VŠEM: Váš maják ve světě znalosti, dovednosti a osobního rozvoje
 • Vydání 02/ročník 2017, Balážová, E.: Komparácia možností financovania majetku podniku z externých zdrojov; Vnoučková, L., Urbancová, H., Smolová, H.: Vývoj hodnocení kvality ekonomických předmětů studenty vysoké školy; Bohatá, M.: Etické kodexy univerzit a vysokých škol; Šnýdrová, M., Šnýdrová, I., Vnoučková, L.: Vnímání příčin uplatnitelnosti absolventů a jejich závislosti a specifika u dílčích skupin; Zborková, J.: Zvýšení konkurenční výhody VŠEM rozvojem kvality výuky a kompetencí absolventů VŠEM za využití softwarových nástrojů ERP systémů
 • Vydání 01/ročník 2017, Vondráček, O., Eibl, M.: Poučení z Taxleaks: analýza příčin globálních daňových skandálů; Vnoučková, L., Šmejkalová, J., Smolová, H., Urbancová, H.: Vnímání standardů kvality výuky a vzdělávání studenty VŠ; Coufal, J., Tobíšek, J.: Šifrování s maticemi; Zborková, J.: Zvýšení konkurenční výhody VŠEM rozvojem kvality výuky a kompetencí absolventů VŠEM za využití softwarových nástrojů ERP systémů; Skill-port VŠEM – Váš maják ve světě znalostí, dovedností a osobního rozvoje; Flexibilní síťové struktury pro výzkum a posílení efektivity vysokoškolského vzdělávání (Mind Power); Generace Y – vzdělá(vá)ní dětí milénia

2016

 • Vydání 03/ročník 2016, Holečková, L.: Přínosy metody Argumentační esej ve výuce ekonomických předmětů; Coufal, J., Šmejkalová, J., Tobíšek, J.: Projekt Matematika VŠEM – Lineární algebra; Šmejkalová, J.: Proces vyhodnocení strategických trendů v oblasti poskytování kvalitního vysokoškolského vzdělávání – Analýza vnějšího prostředí VŠEM; Skill-port VŠEM – Váš maják ve světě znalostí, dovedností a osobního rozvoje; Kompetenční centrum „Smarter Workforce“
 • Vydání 02/ročník 2016, Linhart, Z., Linhart, J.: Učení se z odstálých hodnot; Nedeliaková, E., Panák, M.: Inovatívne prístupy aplikácie dynamických modelov kvality v manažmente dopravných služieb; Vnoučková, L., Smolová, H., Šmejkalová, J.: Dílčí oblasti hodnocení kvality vyučovaných předmětů studenty – Formativní hodnocení vybraných oblastí; Šmejkalová, J.: Proč se zabývat kvalitou vysokoškolského vzdělávání?
 • Vydání 01/ročník 2016, Kubová, P: Řešení environmentálních rizik prostřednictvím pojistných trhů; Linhart, Z., Linhart, J.: Učení identifikací postojových bloků; Vnoučková, L., Urbancová, H., Smolová, H., Šmejkalová, J.: Hodnocení kvality vyučovaných předmětů studenty podle odborných oblastí; Skill-port VŠEM – Váš maják ve světě znalostí, dovedností a osobního rozvoje; Kompetenční centrum „Smarter Workforce“

2015

 • Vydání 03/ročník 2015, Vnoučková, L., Urbancová, H., Smolová, H.: Strategie získávání a řízení talentů v zemědělských podnicích; Coufal, J., Tobíšek, J.: From Binomial to Black–Scholes Model; Kovář, P.: Metody úročení bankovních produktů českých bank
 • Vydání 02/ročník 2015, Boháček, J.: Spokojenost Čechů jako účastníků domácího cestovního ruchu; Hudcová, Š.: Interní sociální sítě jako nástroj pro řízení znalostí; Coufal, J., Tobíšek, J.: Finanční matematika VŠEM; Kompetenční centrum „Smarter Workforce“; Skill-port VŠEM – Váš maják ve světě znalostí, dovedností a osobního rozvoje
 • Vydání 01/ročník 2015, Vnoučková, L., Urbancová, H., Smolová, H.: Rozvoj zaměstnanců v zemědělství a lesnictví, Tišlerová, K.: Segmentace kupujících podle vnímané hodnoty v podmínkách e-commerce, Kratinová, E., Vnoučková, L.: Prokrastinační chování v mezinárodních organizacích, Coufal, J., Tobíšek, J.: Matematika VŠEM a e–learning; Kompetenční centrum „Smarter Workforce“; Skill-port VŠEM – Váš maják ve světě znalostí, dovedností a osobního rozvoje

2014

 • Vydání 03/ročník 2014, Maialeh, R.: Teorie lidské motivace a teorie užitku jako konfrontace partikulárního a obecného, Šnýdrová, M.: Změny struktury pracovního trhu v souvislosti s nástupem generace Y a dopady těchto změn na získávání zaměstnanců, Smolová, H., Urbancová, H.: Budování značky zaměstnavatele
 • Vydání 02/ročník 2014, Čejka, R., Vnoučková, L.: Hlavní ekonomické faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti: Vývoj v České republice, Navrátilová, M., Urbancová, H., Čermáková, H.: Povědomost mladší generace o obchodním konceptu Fair Trade, Boháček, J.: Vliv produktových inovací na inovativní image značek piva v České republice
 • Vydání 01/ročník 2014, Tichý, J.: Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe, Stachová, K.: Možnosti ovplyvňovania organizačnej kultúry rozmiestňovaním zamestnancov, Venclová, K., Vostrá Vydrová, H.: Knowledge continuity ensuring of key employees in given sample of organizations in the Czech Republic, Urbanec, J. Přístupy k hodnocení bezpečnosti informací v organizacích v České republice

2013

 • Vydání 03/ročník 2013/31.12.2013, Šumná, P. Kreditní riziko a jeho dynamika v bankách v České republice, Urbanec, J. Hodnocení bezpečnosti informací v informačních systémech a návratnost investic, Smolová, H., Vnoučková, L. Profily a postoje příjemců reklamního sdělení
 • Vydání 02/ročník 2013/30.8.2013, Jindřichovská, I., Kocmanová, Š., Purcarea, I.: Recent Trends in CSR and Corporate Ethics, Urbancová, H.: Faktory ovlivňující vertikální přenos znalostí: Výsledky faktorové analýzy, Kubáňková, M.: Analýza podmínek vykazování dotací podle IAS 20
 • Vydání 01/ročník 2013/2.4.2013, Spěváček, V.: Nová recese české ekonomiky, Strachotová, D.: Metodické aspekty hodnocení nákladové efektivity zdravotní péče, Coufal, J.: Matematický servis ekonomii

2012

 • Vydání 03/ročník 2012/31.12.2012, Vintrová, R.: Zaostávání konvergenčního procesu české ekonomiky v období recese, Kindlová, E.: Hypoteční krize a rakouská teorie cyklu, Herot, P.: Prezentace stavu ekonomiky v médiích a důvěra v ekonomiku, Skálová, P.: Podnikatelské prostředí a etika podnikání, Rýdlová, B.: Vybrané ekonomické aspekty oceňování podniků pro účely nedobrovolných transakcí, Vnoučková, L.: Interní příčiny mobility zaměstnanců: Výsledky shlukové analýzy
 • Vydání 02/ročník 2012/30.8.2012, Spěváček, V.: Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi, Vintrová, R.: Změny mezinárodní ekonomické pozice ČR v období recese, Špaček, M.: Využití metody scénářů při oceňování podniku, Koleňáková, L.: Je synergie cestou ke zvýšení hodnoty podniku?, Volkánová Z.: Možnosti určení hodnoty výrobních strojů a zařízení pro stanovení celkové hodnoty podniku, Zima P.: K některým problémům oceňování z pohledu právní praxe
 • Vydání 01/ročník 2012/30.4.2012, Wawrosz, P.: Institucionální versus neoklasická ekonomie, Pavelka, T., Vývoj cenové hladiny v České republice, Cícha, M.: Neparametrický odhad implikované RND funkce z tržních cen opčních instrumentů a jeho aplikace na český trh, Linhartová, L.: Řízení mobility a její vliv na efektivitu organizací

2011

 • Vydání 10/ročník 2011/31.12.2011, Vintrová, R.: Reálná konvergence zemí EU-5 v období recese, Speváček, V.: Hubená léta české ekonomiky, Rojíček, M.: Žebříček konkurenceschopnosti odvětví v české ekonomice, Žďárek, V.: Analýza MMF: reakce měnové politiky na změny mezinárodních cen a problém dvojího růstu
 • Vydání 09/ročník 2011/30.11.2011, Vološin, M., Vološinová, D.: Development of the Slovak Economy and its Competitiveness after the Euro Adoption, Filip, D.: The Analysis of Czech Investment Funds Performance, Mach, P.: Ústavní omezení zadlužování jako cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti
 • Vydání 08/ročník 2011/31.10.2011, Rojíček, M.: Rok 2011: nadějný začátek a udýchaný poločas, Šedivá, Z.: Mobilní zařízení podporují vzdělávací proces, Pavelka, T.: Dopad ekonomické recese na dlouhodobou nezaměstnanost v České republice, Gibarti, J., Jalochová, H.: Koncepce společenské odpovědnosti a dotazníkové šetření v Moravskoslezském kraji
 • Vydání 07/ročník 2011/30.9.2011, Kahoun, J.: Dopady krize na regionální trh práce v ČR, Králová, D.: Dynamická analýza portfolia investičních fondů, Pour, J.: Cloud computing - možnosti a problémy užití
 • Vydání 06/ročník 2011/30.6.2011, Spěváček, V.: Vývoj světové ekonomiky (křehké oživení po hluboké recesi), Vintrová, R.: Utlumené oživení ekonomiky EU (k předpovědi ECFIN na roky 2011-2012), Žďárek, V.: Vývoj na trhu s energetickými komoditami a pohyb mezinárodního kapitálu, Cícha, M.: Dynamika sentimentu českého trhu získaná z cen opčních instrumentů
 • Vydání 05/ročník 2011/ 31.5.2011, Kahoun, J.: Měření regionálního HDP: důchodový a produkční princip, Pavelka, T.: Dopad ekonomické recese na ekonomickou aktivitu cizinců v České republice, Muller, K.: Inovační politika v postlisabonské situaci, Jindřichovská, I., Purcarea, I.: Sustainability Reporting in Romania and in the Czech Republic: a Comparative Study
 • Vydání 04/ročník 2011/ 30.4.2011, Rojíček, M.: Hlavní trendy v české ekonomice v roce 2010, Šedivá, Z.: ICT a e-learning ve firemním vzdělávání, Žďárek, V.: Mezinárodní pohyb kapitálu v roce 2010 a environmentální investice
 • Vydání 03/ročník 2011/31.3.2011, Spěváček, V.: Makroekonomická nerovnováha - vážný problém světové ekonomiky, Vintrová, R.: Směry užití HDP a veřejné rozpočty v mezinárodním srovnání, Laboutková, Š.: Transparentnost lobbingu v EU: mírný pokrok v mezích zájmů průmyslové lobby
 • Vydání 02/ročník 2011/28.2.2011, Bajzíková, A., Žák, M.: Finanční krize a její dopady na ekonomickou svobodu, Pour, J.: Podniková informatika pohledem uživatele, Žďárek, V.: Reakce EU na finanční krizi a problémy ekonomické koordinace, Klacek, J.: K otázkám měřením ekonomické výkonnosti a sociálního pokroku
 • Vydání 01/ročník 2011/31.1.2011, Vintrová, R.: Výhled vývoje ekonomiky EU v letech 2011-2012, Spěváček, V.: Česká ekonomika z pohledu institucionálních sektorů, Rojíček, M.: Globalizace hodnotových řetězců, Lhotan, P., Pour, J.: Podniková informatika v řízení dodavatelských řetězců

2010

 • Vydání 06/ročník 2010/31.12.2010, Žďárek, V.: Fiskální konsolidace a její vliv na ekonomiky, Cícha, M.: Practical Interest Rate Risk Management, Žák, M., Procházková, J.: Podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky v České republice, Kahoun, J.: Regiony ČR v době globální ekonomické recese, Müller, K.: 4. mezinárodní konference o indikátorech a koncepcích inovací (ICICI 2010)
 • Vydání 05/ročník 2010/30.11.2010, Vintrová, R.: Dopady recese na ekonomickou pozici a konkurenceschopnost zemí EU-5, Rojíček, M.: Makroekonomické souvislosti mezinárodního obchodu, Kahoun, J.: Analýza konkurenceschopnosti Zlínského kraje, Gibarti, J.: Inovační aktivity podniků v krajích
 • Vydání 04/ročník 2010/31.10.2010, Spěváček, V.: Pozvolné oživení české ekonomiky, Cícha, M.: Plně neparametrický odhad volatility a driftu úrokové sazby PRIBOR 3M, Pour, J.: Faktory ovlivňující řešení business intelligence, Luňáčková, P.: Politika na ochranu hospodářské soutěže
 • Vydání 03/ročník 2010/30.9.2010, Rojíček, M.: Dopady ekonomické krize na nabídkovou stranu ekonomiky, Kahoun, J.: Regionální disparity v ČR - HDP versus disponibilní důchod, Mizera, J., Pour, J.: Hodnocení investic do podnikové informatiky, Gibarti, J.: Kvalita života v krajích
 • Vydání 02/ročník 2010/30.6.2010, Spěváček, V.: Obtížná rekonvalescence světové ekonomiky, Vintrová, R.: Výhledy vývoje ekonomiky EU, Žďárek, V.: Dynamika trhu práce v době krize a obnova vnější rovnováhy pohledem MMF, Slaný, M.: Vývoj měnových podmínek v kontextu současné finanční krize
 • Vydání 01/ročník 2010/31.5.2010, Spěváček, V.: Recese české ekonomiky a její makroekonomické souvislosti, Vintrová, R.: Reálná konvergence a její faktory, Bajzíková, A., Žák, M.: Nově v boji proti korupci? Index globální integrity, Luňáčková, P., Müller, K.: Inovace a životní prostředí