CES VŠEM > Grants VŠEM

Grants VŠEM

Scientific research projects

Internal grants VŠEM (IG VŠEM) are research projects of the University of Economics and Management, in which lecturers and academic staff of VŠEM are involved. The aim of internal grants is the development of science and research together with the presentation of outputs and the implementation of results into teaching. Grants and their support have the task of creating a creative and innovative environment at VŠEM leading to a current and modern teaching system.

Interní granty VŠEM (IG VŠEM) jsou vědecko-výzkumné projekty Vysoké školy ekonomie a managementu, do nichž jsou zapojeni lektoři a akademičtí pracovníci VŠEM. Cílem interních grantů je rozvoj vědy a výzkumu společně s prezentací výstupů a implementací výsledků do výuky. Granty a jejich podpora mají za úkol vytvořit na VŠEM kreativní a inovativní prostředí vedoucí k aktuálnímu a modernímu systému výuky.

Aktuální projekty IG VŠEM

Projekty IG VŠEM se zaměřují na odborné oblastí vyučované katedrami a pedagogickými pracovišti. Granty reflektují výzkumné oblasti rozvíjející vyučované obory bakalářského, magisterského i MBA studia.

  • Managementu firem, strategie, systémů řízení, manažerských dovedností včetně konceptu trvale udržitelného managementu a rozvoje.
  • Podnikové ekonomiky, včetně dílčích podoblastí – právo, etika, finance a finanční řízení, controlling.
  • Ekonomie, kdy zaměření je jak na oblast mikro-podnikání, tedy na ekonomiku firem, tak na makroekonomickou oblast a ekonomické prostředí.
  • Marketingu v oblastech marketingového výzkumu, analýza prostředí a marketingové strategie, komunikace a média.
  • Managementu lidských zdrojů, v oblasti firemní kultury, motivace, rozvoje, komunitní práce, personálního řízení, psychologie a sociologie.

Interní granty soustředí svou činnost na hloubkovou analýzu výzkumného problému. Jednotlivé aktivity jsou koncepčně řešeny a využívají moderních vědecko-výzkumných metod.

  • Analýza předpokladů a výsledků ve zkoumané oblasti, identifikace příčinných faktorů a nalezení řešení pro rozvoj zvoleného problému.
  • Analýza je založena na komplexních metodických přístupech, které kombinují sekundární a primární data, kvalitativní i kvantitativní přístupy řešení a na odlišení makroekonomického, odvětvového, regionálního a podnikového hlediska.
  • Cílem projektu je vytváření kvalifikovaných analytických podkladů pro rozhodování ekonomických subjektů při podpoře úspěšného přechodu České republiky na systém trvale udržitelné a znalostní ekonomiky.
  • Interní granty zapojují do aktivit i studenty VŠEM, kdy spolupracující studenti mají možnost zúčastnit se výzkumných projektů a rozšířit své dovednosti a schopnosti ve zvolené oblasti zkoumání.

Realizované projekty IG VŠEM

V akademickém roce 2014/2015 byla vyhlášena interní grantová soutěž dle pravidel uvedených výše. V termínu pro podávání žádostí bylo podáno celkem 8 návrhů projektů. Hodnocení projektů probíhalo ve dvou kolech. V rámci prvního kola byly hodnoceny formální náležitosti žádostí, v rámci druhého kola byly žádosti bodovány dle kvality návrhů. Následně byla sestavena tabulka výsledků interní grantové soutěže.
Přehled podpořených projektů

  • Skill-port VŠEM – Váš maják ve světě znalostí, dovedností a osobního rozvoje (hlavní řešitelka: H. Smolová);

Ukončené projekty IG VŠEM

Generátory výkonnosti firmy (termín řešení 2012 - 2013) – hlavním řešitelem je Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Do projektu se aktivně zapojilo 8 spoluřešitelů. Cílem výzkumu je identifikace vybraných generátorů výkonnosti podniků a popis kauzální závislosti mezi těmito faktory a výkonností firem. Projekt komplexně analyzuje kvantitativní a kvalitativní faktory konkurenceschopnosti firem v ČR a identifikuje jejich vliv na růst a rozvoj podniků.

Výstupy IG VŠEM

Publikační a další diseminační aktivity IG VŠEM jsou realizovány v rámci výzkumných projektů. Výstupy se zaměřují zejména na bodované a mezinárodně uznávané vědecké časopisy a konference. Důraz je ovšem kladen i na popularizaci vědy a výstupy tedy cílí i na working papery (dílčí výzkumné studie), monografie, odborné články, účast na seminářích, pořádání workshopů, kulatých stolů a seminářů nad vlastními výzkumnými výstupy.

Výstupy IG VŠEM jsou vedle vnějších odborných uživatelů určeny i jako doplňující výukové materiály pro studijní programy VŠEM. Současně je podporováno zapojení studentů do výzkumných aktivit IG VŠEM např. ve formě účasti na prováděných podnikových šetřeních a na tvorbě případových studií.

V tomto případě je využíváno přínosu kombinované formy studia, která umožňuje bezprostřední propojení výuky, praktických zkušeností studentů a expertizy jejich zaměstnavatelů.