CES VŠEM > Grants VŠEM > Aspekty efektivity talent managementu

Aspekty efektivity talent managementu

Aspekty efektivity talent managementu s důrazem na variabilitu přístupů zaměstnanců i organizací a jejich vlivu na performance management

Efektivita práce se zaměstnanci je kritickým faktorem konkurenceschopnosti. Talent a performance management jsou rozšířené koncepty řízení, nicméně neexistují výzkumy zabývající se rozdílnými přístupy k řešení problematiky ve vztahu k variabilitě intrapersonálního vnímání zaměstnanců, podnětů k rozvoji a následného chování a jeho vlivu na výkonnost organizace.

Cílem projektu je proto na základě primárního výzkumu charakterizovat a definovat klíčové faktory ovlivňující variabilitu chování jedince v organizaci a výsledku tohoto chování na výkonnost organizace. Dílčími cíli jsou popsání průběhu chování, reakcí na podněty dané organizací, formulace postupu řešení výkyvů v křivce stálosti a rozvoje výkonu jedince a formulace dalších výzkumných oblastí pro navazující výzkum v oblasti interpersonálního vlivu na talent management a performance management.

Data pro výzkum budou shromážděna pomocí několika kvantitativních dotazníků, které budou na reprezentativním vzorku populace ČR zkoumat jednotlivé vlivy a zároveň ověřovat základní předpoklady celého výzkumu a formulovaných výzkumných otázek tak, aby byla prokazatelná validita a reliabilita výzkumu. Návazný kvalitativní výzkum mezi zaměstnanci bude proveden s cílem zpřesnit formulované koncepty získané kvantitativním výzkumem.