CES VŠEM > Výstupy CES VŠEM > Konkurenceschopnost ČR

Konkurenceschopnost ČR

Odborná publikace Konkurenční schopnost České republiky je jedním z hlavních výstupů Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu (CES VŠEM). Konkurenční schopnost České republiky analyzuje přístup a vývoj české ekonomiky ve vztahu ke klíčovým kvantitativním faktorům jejího rozvoje a ve vztahu k vykazované růstové výkonnosti a makroekonomické stabilitě.

Konkurenční schopnost České republiky 2013-2014

Cílem publikace je na základě komplexní analýzy zdrojů a výsledků konkurenční schopnosti České republiky identifikace souvisejících hospodářskopolitických implikací. Předkládaná publikace je zaměřena na čtyři stěžejní oblasti: (1) Růstová výkonnost a stabilita, (2) Institucionální kvalita, (3) Strukturální konkurenceschopnost a (4) Inovační výkonnost. Specifická pozornost je věnována strukturálním aspektům konkurenceschopnosti na odvětvové a regionální úrovni.

 • První část, Růstová výkonnost a stabilita analyzuje hospodářský vývoj a růst ČR v mezinárodním kontextu, včetně jejich dopadů na makroekonomickou rovnováhu.
 • Druhá část, Institucionální kvalita hodnotí kvalitu správy a podnikového prostředí. Je členěna do kapitol, které charakterizují problematiku hodnocení a měření institucionálního prostředí a jeho předpokladů pro ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost ekonomiky.
 • Třetí část, Strukturální konkurenceschopnost zahrnuje dvě kapitoly zabývající se samostatně odvětvovou a regionální konkurenceschopností.
 • Čtvrtá část, Inovační výkonnost je zaměřena na hodnocení úrovně ekonomických aktivit z hlediska využití inovačních schopností a identifikaci meziodvětvových odlišností.

Konkurenční schopnost České republiky 2011-2012

Publikace Konkurenční schopnost České republiky 2011-2012 analyzuje vývoj české ekonomiky v pěti hlavních oblastech z hlediska mezinárodního srovnání a postihuje vliv rozhodujících faktorů ovlivňujících tento vývoj. Každá kapitola je doplněna souborem relevantních indikátorů obsahujícím časovou řadu jejich hodnot a popis metodiky. Použitá data jsou aktuální ke konci roku 2012. Publikace je rozdělena do pěti částí.

 • První část publikace Růstová výkonnost a stabilita (CES VŠEM) zahrnuje široké spektrum ukazatelů umožňujících posoudit makroekonomický vývoj České republiky a jeho srovnání s vývojem v ostatních zemích Evropské unie.
 • Druhá část publikace Institucionální kvalita (CES VŠEM) se zabývá hodnocením a měřením institucionálního prostředí jakožto předpokladem pro ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost ekonomiky.
 • Třetí část Strukturální konkurenceschopnost (CES VŠEM) zahrnuje dvě kapitoly zabývající se samostatně odvětvovou a regionální konkurenceschopností.
 • Čtvrtá část Inovační výkonnost (CES VŠEM) zahrnuje dvě kapitoly. První kapitola je věnována zdrojům inovační výkonnosti, které jsou spojeny s výzkumem a vývojem a dále se zaměřuje na efekty inovační výkonnosti, které lze sledovat při analýze inovujících podniků. Druhá kapitola hodnotí připravenost, užití a přínosy informačních a komunikačních technologií (ICT).
 • Pátá část Kvalita lidských zdrojů (NOZV NVF) se zabývá popisem a vyhodnocením základních ukazatelů ve vztahu ke čtyřem základním okruhům kvality lidských zdrojů, jimiž jsou kvalifikace a dovednosti obyvatelstva, účast na vzdělávání, výdaje na vzdělávání a lidské zdroje pro rozvoj technologicky a znalostně náročných odvětví.

Konkurenční schopnost České republiky 2010-2011

Publikace Konkurenční schopnost České republiky 2010-2011 analyzuje vývoj pěti hlavních oblastí české ekonomiky v mezinárodním srovnání a postihuje vliv rozhodujících faktorů ovlivňujících tento vývoj. Každá kapitola je doplněna souborem relevantních indikátorů obsahujícím časovou řadu jejich hodnot a popis metodiky. Použitá data jsou aktuální k listopadu 2011. Publikace je rozdělena do pěti částí.

 • První část publikace Růstová výkonnost a stabilita (CES VŠEM) zahrnuje široké spektrum ukazatelů umožňujících posoudit makroekonomický vývoj České republiky a jeho srovnání s vývojem v ostatních zemích Evropské unie.
 • Druhá část publikace Institucionální kvalita (CES VŠEM) je rozdělena do čtyř kapitol, které se zabývají hodnocením a měřením institucionálního prostředí jakožto předpokladem pro ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost ekonomiky.
 • Třetí část Strukturální konkurenceschopnost (CES VŠEM) zahrnuje dvě kapitoly zabývající se samostatně odvětvovou a regionální konkurenceschopností.
 • Čtvrtá část Inovační výkonnost (CES VŠEM) zahrnuje dvě kapitoly. První kapitola je věnována zdrojům inovační výkonnosti, které jsou spojeny s výzkumem a vývojem a dále se zaměřuje na efekty inovační výkonnosti, které lze sledovat při analýze inovujících podniků. Druhá kapitola hodnotí připravenost, užití a přínosy informačních a komunikačních technologií (ICT).
 • Pátá část Kvalita lidských zdrojů (NOZV NVF) se zabývá popisem a vyhodnocením základních ukazatelů ve vztahu ke čtyřem základním okruhům kvality lidských zdrojů, jimiž jsou kvalifikace a dovednosti obyvatelstva, účast na vzdělávání, výdaje na vzdělávání a lidské zdroje pro rozvoj technologicky a znalostně náročných odvětví.

Konkurenční schopnost České republiky 2010: Vývoj hlavních indikátorů

V pořadí již pátá publikace zabývající se vývojem konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání a analýzou rozhodujících faktorů ovlivňujících tento vývoj. Na rozdíl od předchozích vydání obsahuje tato publikace pouze soubor statistických ukazatelů sledovaných v časových řadách a jejich metodologii. Publikace je rozdělena do pěti částí.

 • První část publikace Růstová výkonnost a stabilita (CES VŠEM) zahrnuje široké spektrum ukazatelů umožňujících posoudit makroekonomický vývoj České republiky a jeho srovnání s vývojem v ostatních zemích Evropské unie.
 • Druhá část publikace Institucionální kvalita (CES VŠEM) je rozdělena do čtyř kapitol, které se zabývají hodnocením a měřením institucionálního prostředí jakožto předpokladem pro ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost ekonomiky.
 • Třetí část Strukturální konkurenceschopnost (CES VŠEM) zahrnuje dvě kapitoly zabývající se samostatně odvětvovou a regionální konkurenceschopností.
 • Čtvrtá část Inovační výkonnost (CES VŠEM) zahrnuje dvě kapitoly. První kapitola je věnována zdrojům inovační výkonnosti, které jsou spojeny s výzkumem a vývojem a dále se zaměřuje na efekty inovační výkonnosti, které lze sledovat při analýze inovujících podniků. Druhá kapitola hodnotí připravenost, užití a přínosy informačních a komunikačních technologií (ICT).
 • Pátá část Kvalita lidských zdrojů (NOZV NVF) se zabývá popisem a vyhodnocením základních ukazatelů ve vztahu ke čtyřem základním okruhům kvality lidských zdrojů, jimiž jsou kvalifikace a dovednosti obyvatelstva, účast na vzdělávání, výdaje na vzdělávání a lidské zdroje pro rozvoj technologicky a znalostně náročných odvětví.