CES VŠEM > Projects CES VŠEM > Uplatnění a zkušenosti absolventů VŠEM

Uplatnění a zkušenosti absolventů VŠEM

Základní informace

  • Hlavní řesitel: PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D.
  • Doba trvání: 01.04.2017 - 01.04.2018
  • Registrační číslo projektu: GCES1117
  • Název projektu: Uplatnění a zkušenosti absolventů VŠEM
  • Zkrácený název projektu: Uplatnění absolventů

Abstrakt

Cílem projektu je identifikace míry uplatnitelnosti, oblasti a způsoby uplatnění absolventů VŠEM.

Projekt se zaměřuje na výzkum absolventů po ukončení studia v následujících oblastech: (1) uplatnění v absolvovanému oboru/programu v porovnání s odklonem od studované oblasti, (2) míra využití získaných znalostí, dovedností, schopností v zaměstnání, (3) požadavky trhu na absolventy, (4) zhodnocení kompetencí nutných pro výkon povolání ve studovaném oboru/programu (srovnání získaných vs. požadovaných). K naplnění cílů projektu bude využito několika dílčích dotazníkových šetření a rozhovory s absolventy Vysoké školy ekonomie a managementu.

Projekt se dále zaměřuje ve spolupráci s absolventy na vytvoření sítě organizací ochotných spolupracovat s Vysokou školou ekonomie a managementu v oblasti zpracování SP, BP a v možnosti poskytování pozic pro stáže, praxe či pozic juniorských pro studenty a absolventy VŠEM. Výstupy projektu jsou kromě publikačních výstupů a zpráv zejména revize studijních plánů a doporučení pro doplnění kompetencí, znalostí a dovedností nutných pro uplatnění na trhu práce.