CES VŠEM > Projects CES VŠEM > Rozvoj kvality výuky na VŠEM

Rozvoj kvality výuky na VŠEM

Základní informace

  • Hlavní řesitel: Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.
  • Doba trvání: 2.11.2015 - 1.11.2016, prodlouženo do 1.11.2017
  • Registrační číslo projektu: GCES03
  • Název projektu: Hodnocení a rozvoj kvality výuky a vzdělávání na VŠEM
  • Zkrácený název projektu: Kvalita

Abstrakt

Kvalita vzdělávání a celého procesu výuky je prioritním cílem VŠEM. Avšak současné konkurenční prostředí vyžaduje kontinuální rozvoj a zlepšování v dané oblasti, a s tím související reporting.

Z těchto důvodů je nutné přistupovat zodpovědně k evaluaci interního hodnocení kvality výuky a studia. Cílem projektu je podat komplexní zprávu o stavu kvality výuky a studia na VŠEM a na základě těchto informací následně stanovit oblasti pro další rozvoj a zlepšování. Součástí projektu je i průběžná implementace jednotlivých návrhů.

Cíle bude dosaženo pomocí kvalitativního i kvantitativního sběru dat, a to interně v rámci výuky a jejího zabezpečení na VŠEM. Data budou zpracována do hodnotících zpráv a dále pak za účelem jejich publikování v odborných/vědeckých časopisech.

Sběr bude prováděn pomocí dotazníkového šetření po každé výuce (CAWI a CAPI), bude využito dat ze současně probíhajícího hodnocení studia (v rámci SIS) a to vše bude doplněno o kvalitativní výzkum zaměřený jak na studenty, tak na vyučující (rozhovory, focus groups). Projekt se zaměří také na hodnocení prvků elektronické formy výuky, její efektivitu, implementaci a přijetí oběma stranami – vyučujícími i studenty. Výsledky pomohou k řešení stávající situace a nastavení vhodného systému či k plánu akceptace a zvýšení využití elektronické formy výuky.