CES VŠEM > Projects CES VŠEM > Etika v řízení vysokých škol

Etika v řízení vysokých škol

Základní informace

  • Hlavní řesitel: Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.
  • Doba trvání: 1.09.2016 - 30.06.2017
  • Registrační číslo projektu: GCES0516
  • Název projektu: Etika v řízení Vysokých škol
  • Zkrácený název projektu: Etika

Abstrakt

Cílem projektu je vytvořit společný hodnotový rámec pro české vysoké školství a zároveň navrhnout metodiku pro implementaci etických kodexů a jejich monitorování.

Hodnotový rámec v podobě deklarace určené pracovníkům vysokých škol, studentům i dalším zainteresovaným stranám, ale i široké veřejnosti by měl prezentovat základní principy a hodnoty, jež jsou společné pro státní i soukromé vysoké školy, a měl by reflektovat poslání vysokých škol, a sice zvyšování vzdělanosti společnosti, zprostředkovávání nejnovějších poznatků, podporu tvůrčího myšlení a invence a rozvoj individuality osobností.

Některé vysoké školy již své kodexy mají, ale jejich charakter se dost liší a uplatňování v praxi dosud nikdo nesleduje. Deklarace vysokých škol, která by vyjádřila fundamentální hodnoty, jež pomáhají stanovovat strategie, politiky a ovlivňují každodenní fungování vysokých škol, ale i individuální rozhodování zaměstnanců, by se měla stát východiskem pro vypracování nebo revizi již existujících etických kodexů.

Na projektu vedeném VŠEM bude spolupracovat Společnost pro etiku v ekonomice, podnikání a správě (SEEPS), jejíž členové mají zkušenosti s etickými kodexy i metodikou etických auditů.