Čas čtení: 2 min.Zkoušky (ZK)

Zkouška (ZK) prověřuje celkové výstupní znalosti látky příslušného studijního předmětu a je součástí tzv. zkouškových soustředění, které jsou vypisovány v průběhu celého kalendářního roku (12 měsíců).

Administrace zkouškového soustředění

Při vstupu do zkouškové místnosti/učebny musí být všechna zavazadla studenta (tašky, kabelky, pouzdra atd.) uschována v úložných prostorech nebo odevzdána administrativnímu dozoru VŠEM.

 • Do zkouškové místnosti student vchází na pokyn administrativního dozoru, nejdříve však 10 minut před začátkem daného zkouškového termínu, kdy v případě pozdního příchodu není studentovi umožněno zkouškové soustředění absolvovat.
 • Student je povinen administrativnímu dozoru předložit platný studentský průkaz a další doklad totožnosti.
 • Příchod a odchod na zkouškové soustředění student zaznamenává prostřednictvím registračního terminálu uvnitř místnosti.
 • Psací potřeby a povolené standardizované pomůcky jsou studentům předány v rámci zkouškového termínu (student nesmí používat vlastní).
 • V rámci zkouškových soustředění jsou studentům k dispozici kalkulačky typu CANON F-502G a CANON F-718SGA, kdy funkce jednotlivých kalkulaček lze vyzkoušet v Informačně poradenském centru, ve zkouškové místnosti jsou též k zapůjčení návody k použití.

Administrace zkouškových termínů

Na všech zkouškových soustředěních jsou používány zkouškové testy/otázky stanovené katedrou/lektorem pro daný akademický rok, kdy u vybraných studijních předmětů/modulů může student používat standardizované pomůcky VŠEM (anotace studijního předmětu/modulu).

 • Zkouškový termín (EZK) je možné absolvovat až po skončení všech výukových soustředění (přednášky) z daného studijního předmětu. Student může zkoušku absolvovat až po poslední přednášce, ale zároveň dříve než proběhne poslední videocvičení. Při absolvování zkoušky před posledním videocvičením není možné získat bonusové body za 100% docházku.
 • Student je povinen absolvovat v rámci zkouškového termínu všechny studijní předměty/zkoušky, na které se prostřednictvím SIS VŠEM přihlásil.
 • Zkouškové termíny mají elektronickou, písemnou, nebo ústní formu a student je absolvuje v rámci zkouškových soustředění, viz SIS VŠEM/Zkoušky studenta/Přehled zkouškových termínů
 • Student má k dispozici tři zkouškové pokusy z každého zapsaného studijního předmětu (1x řádný termín, 2x opravný termín).
 • Po neúspěšném třetím zkouškovém pokusu (4 - nevyhověl) může student využít tzv. mimořádný zkouškový termín (1x), který je zpoplatněn dle cenové úrovně, viz Administrativní ceník.
 • V případě vyčerpání všech zkouškových pokusů může student požádat o tzv. rektorský zkouškový termín prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz (student uvádí důvody neúspěchů při řádném a opravných termínech zkoušky) s tím, že žádost musí být zaslána nejpozději 7 dní před datem konání (studijní předmět a datum konání). Rektorský termín je zpoplatněn dle Administrativního ceníku.
 • Mimořádné a rektorské zkouškové termíny jsou studentem hrazeny na základě faktury vystavené v den konání zkoušky (pouze převodem) do stanoveného termínu splatnosti (7 dní).

Klasifikace a hodnocení zkoušky

Student může při 100% účasti na výukových soustředěních získat bonusové body k výslednému hodnocení zkoušky daného studijního předmětu, viz Nařízení rektora 04/2013.

 • Hodnocení elektronické zkoušky (EZK) je studentům k dispozici okamžitě po skončení příslušného EZK, kdy výsledky/klasifikace jsou studentům zaznamenávány do SIS VŠEM/eIndex (elektronický index) a zasílány na studentský e-mail (klasifikační přehled zaznamenává hodnocení s nejaktuálnějším datem v eIndexu). Ve vybraných případech test obsahuje otevřené otázky, kdy je hodnocení k dispozici do 14 dnů.
 • Zkouška je hodnocena v rozsahu 0 - 100 bodů, tj. klasifikace: 0 - 50 = 4 (nevyhověl), 51 - 70 = 3 (dobře), 71 - 90 = 2 (velmi dobře), 91 - 100 = 1 (výborně).
 • Elektronické zkouškové testy mají formu Multiple choice s možností i více správných odpovědí (a/b/c/d/e). V případě otevřených otázek student odpověď na otázku vypíše.
 • EZK má hodnoceny dílčí odpovědi v dané otázce, kdy plný počet bodů za danou otázku je započítán pouze v případě všech správných odpovědí (v případě jakékoli chybné odpovědi není daná otázka bodově hodnocena).
 • Při hodnocení EZK student obdrží počet bodů, které odpovídají poměru odpovědí zvolených studentem k celkovému počtu správných odpovědí (např. otázka za 5 bodů s 3 správnými odpověďmi a student zaškrtne pouze 2, obdrží 3,33 bodu).

Elektronická zkouška (EZK)

Vzhledem ke kapacitě zkouškové místnosti (45 NTB) jsou stanoveny termíny a počty pro přihlášení a odhlášení z elektronické zkoušky (EZK), tak aby nedocházelo k blokování volné kapacity pro ostatní studenty.

 • Student může absolvovat EZK jen z předmětu/předmětů, na které se přihlásil prostřednictvím SIS VŠEM/Zkoušky studenta/Přihlášení na zkoušku
 • Termín a čas zahájení EZK student volí dle volné kapacity, individuálních preferencí a svého zkouškového období.
 • EZK je možné absolvovat ze studijních předmětů zapsaných v SIS VŠEM/Rozvrh studenta, kdy na další zkouškový pokus z daného studijního předmětu je možné přihlášení až po klasifikaci (absolvování zkouškového termínu).
 • Počet odhlášení stanovuje maximální počet odhlášení z EZK během jednoho trimestru (za odhlášení z EZK je považována změna data/času konání a studijního předmětu).
 • Přihlášení a odhlášení pro EZK stanovuje nejzazší termíny pro přihlášení/odhlášení.
 • Přehled administrativních pokynů, viz Elektronický zkouškový termín EZK
 • Konkrétní zkouškové termíny jsou vypisovány vždy nejpozději 30 dní před začátkem trimestru.

Počty a termíny přihlášení/odhlášení pro EZK

Cenová úroveňPočet přihlášení/odhlášení
Přihlášení
Odhlášení
PREMIUM/EXCLUSIVE
bez limitu do 23:59 2 dny před EZK (do 23:59)
STANDARD/STIPENDIUM/KLASIK 10/10/5 trimestr do 23:59 4 dny před EZK (do 23:59)

Omluvy, revize a nahlédnutí/prohlížení zkouškového testu

V případě neúčasti na zkouškovém soustředění (ZK) student žádá o čerpání "Sick Day" (SD), kdy je stanoven maximální počet SD za jeden akademický rok a to dle cenové úrovně studenta.

 • Žádost o SD student zasílá do 7 dní od data konání zkouškového soustředění prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formulář/Žádost/dotaz (student uvádí termín zkoušky a předmět).
 • V případě neúčasti studenta na ZK a nezaslání žádosti o sick day (uznání administrativou VŠEM) do stanoveného termínu, bude studentovi zadána klasifikace "nevyhověl - 4".
 • Revize zkouškového testu je platná pouze v případě prokazatelných připomínek a zdůvodnění k dané otázce/odpovědi, student ji zasílá prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formulář/Žádost/dotaz (konkretizace sporných otázek/odpovědí studentem). Revizi testu lze podat pouze do 30 dnů od zadání hodnocení do SIS VŠEM.
 • Revize nemá odkladný účinek pro klasifikaci dalšího zkouškového pokusu, kdy za konečné hodnocení zkoušky je vždy považováno poslední klasifikační hodnocení v eIndexu, respektive hodnocení s nejaktuálnějším datem konání ZK, bez ohledu na výsledek revize.
 • Student může nahlížet/prohlížet klasifikované zkouškové testy (EZK) prostřednictvím SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta/Zkouškové testy a bezpečnostního programu Locklizard (formát PDC).

Alternativní zkouškové výstupy

Vyučující může v rámci výukových soustředění stanovit jinou formu výstupu (složení zkoušky) než elektronický zkouškový termín (EZK). Alternativní zkouška probíhá podle instrukcí daného vyučujícího (před nebo po výukovém soustředění).

 • Pokud student chce složit zkoušku alternativní formou během výuky, průběžně plní zadané úkoly a je nutná účast na výukových soustředěních. Zkouška se během výuky skládá z dílčích úkolů, projektů, testů či aktivit podle zaměření předmětu a zadání vyučujícího.
 • Student si může sám zvolit formu složení ZK buď na posledním výukovém soustředění, či elektronickou formu testu. Složení zkoušky v průběhu výukových soustředění je nepovinné.
 • Pokud student alternativní formu zkoušky nesplní (nedosáhne požadovaný počet bodů) nebo nebude účasten na daném výukovém soustředění, přihlašuje se po ukončení výukových soustředění na elektronický zkouškový test.
 • Hodnocení zkoušky vyučujícím se zaznamenává do SIS VŠEM/eIndex (do 14 dnů) v rozsahu 51 - 100 bodů, tj. klasifikace: 51 - 70 = 3 (dobře), 71 - 90 = 2 (velmi dobře), 91 - 100 = 1 (výborně). Neúspěšné splnění zkoušky alternativní formou se nezaznamenává.

Souborná ústní zkouška v rámci specializace

V rámci specializačního bloku mohou studenti absolvovat soubornou ústní zkoušku ze všech studijních předmětů, které do daného bloku náleží.

 • Student o tuto formu zkouškového výstupu žádá prostřednictvím Studijního formuláře/Žádost/dotaz (uvedení názvu specializačního bloku a preferovaných termínů) s předstihem alespoň 14 dní.
 • Ústní zkouška probíhá před minimálně dvoučlennou odbornou komisí.
 • Časová dotace pro soubornou ústní zkoušku je 60 min.
 • Výstupem souborné ústní zkoušky je klasifikace všech studijních předmětů daného specializačního bloku.

Zkouškové výstupy v rámci programu MBA

Studenti MBA skládají zkoušky na základě požadavků vyučujícího daného studijního předmětu.

 • První zkouškový pokus probíhá na závěrečném výukovém soustředění, kdy výstup stanoví lektor.
 • Hodnocení zkoušky se zaznamenává do SIS VŠEM/eIndex do 14 dnů.
 • Pokud student první pokus zkoušky absolvuje neúspěšně/nezúčastní se, následující pokusy probíhají formou elektronické zkoušky (EZK).