VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Kontrola studia > Závěrečné zkoušky (ZZK)

Čas čtení: 2 min.Závěrečné zkoušky (ZZK)

Závěrečná zkouška (ZZK) představuje přezkoušení rozsahu a kvality znalostí studenta pro příslušný studijní program/obor v rámci databáze zkouškových otázek.

Databáze otázek a administrace ZZK

Závěrečná zkouška (státní závěrečná zkouška) se skládá z písemné části (realizovaná elektronicky) a obhajoby bakalářské/diplomové práce. Součástí obhajoby BP/DP je ústní závěrečná zkouška, jejichž obsah je určen v závislosti na studijním programu/oboru.

 • ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE OTÁZEK ZZK (formát PDF)
 • ZZK je možné absolvovat ve vypsaných zkouškových termínech a příslušném zkouškovém období studenta.
 • Přihlášení probíhá prostřednictvím SIS VŠEM/Zkoušky studenta/EZZK.
 • Student má k dispozici jeden řádný a dva opravné zkouškové pokusy pro ZZK (celkem 3), kdy v případě vyčerpání všech zkouškových pokusů může požádat o tzv. rektorský zkouškový termín prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz (uvádí se důvody neúspěchů při řádném a opravných termínech ZZK) s tím, že žádost musí být zaslána nejpozději 14 dní před datem konání (název ZZK a datum konání). Rektorský termín je zpoplatněn dle cenové úrovně studenta.

Přehled ZZK dle studijních oborů

Studijní obor Název ZZK
Podniková ekonomika (Bc.) Ekonomika podniku Management
Komunikace a lidské zdroje (Bc.) Ekonomika a management Komunikace a lidské zdroje
Marketing (Bc.) Ekonomika a management Marketing
Management firem (Ing.) Ekonomie a management Management podniku
Master of Business Administration (MBA) Strategie a management organizací

Hodnocení, revize a nahlížení/prohlížení ZZK

 • ZZK je hodnocena v rozsahu 0 - 100 bodů (0 - 50% = 4, 51 - 70% = 3, 71 - 90% = 2, 91% a více = 1).
 • Hodnocení ZZK je k dispozici 14 - 30 dní od data absolvování ZZK v SIS VŠEM/E-index.
 • Revize ZZK je platná pouze v případě prokazatelných připomínek a zdůvodnění k dané otázce/odpovědi s tím, že žádost o revizi zkouškového testu student zasílá prostřednictvím Studijní formuláře/Žádost/dotaz (konkretizace sporných otázek/odpovědí studentem). Revizi testu lze podat pouze do 30 dnů od zadání hodnocení do SIS VŠEM.
 • Revize ZZK nemá odkladný účinek pro klasifikaci dalšího zkouškového pokusu, kdy za konečné hodnocení ZZK je vždy považováno poslední klasifikační hodnocení v E-indexu, respektive hodnocení s nejaktuálnějším datem konání ZZK, bez ohledu na výsledek revize.
 • Student může nahlížet/prohlížet klasifikované zkouškové testy (ZZK) prostřednictvím SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta/Zkouškové testy a bezpečnostního programu Locklizard (formát PDC).

Termíny přihlášení/odhlášení pro ZZK

Cenová úroveňPřihlášení
Odhlášení
PREMIUM/EXCLUSIVE do 23:59 2 dny před EZZK (do 23:59)
STANDARD/STIPENDIUM/KLASIK do 23:59 4 dny před EZZK (do 23:59)

Omluva ze ZZK

V případě neúčasti na zkouškovém soustředění (ZZK) student žádá o čerpání "Sick Day" (SD), kdy je stanoven maximální počet SD za jeden akademický rok dle cenové úrovně studenta.

 • Žádost o SD student zasílá do 7 dní od data konání zkouškového soustředění prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formulář/Žádost/dotaz (student uvádí termín zkoušky a předmět).
 • V případě neúčasti studenta na ZZK a nezaslání žádosti o sick day (uznání administrativou VŠEM) do stanveného termínu, bude studentovi zadána klasifikace "nevyhověl - 4".

Ústní závěrečná zkouška

Ústní závěrečná zkouška je podmíněna klasifikací (1 - 3) příslušných písemných závěrečných zkoušek pro daný studijní program (Bc./Ing./MBA/Ph.D.), kdy samotný obsah ústní závěrečné zkoušky je dán přezkoušením rozsahu a kvality znalostí studenta v rámci databáze zkouškových otázek pro státní závěrečnou zkoušku (Bc./Ing./MBA/Ph.D.).

 • Ústní ZZK probíhá jako součást obhajoby BP/DP studenta (klasifikace 1 - 4)
 • Obsahově je ústní ZZK zaměřena na zjištění znalostí v rámci databáze zkouškových otázek pro státní závěrečnou zkoušku.

 

Zdroj: http://www.vsem.cz/zkousky-zk.ht

Klasifikace dílčích zkoušek v rámci ZZK

 • V případě absolvování příslušných dílčích zkoušek (ZK) v rámci AR, ve kterém jsou dané studijní předměty zapsány v rozvrhu, a dle stanovené klasifikace, má student nárok na započtení klasifikačního hodnocení v rámci ZZK, viz Nařízení rektora VŠEM 05/2013.
 • Podmínkou započtení klasifikovaných dílčích ZK do hodnocení příslušné ZZK je klasifikace 1 (výborně) v řádném termínu (na první pokus) ze všech příslušných studijních předmětů, které jsou součástí dané závěrečné zkoušky. Bonusové body získané v rámci 100% docházky nejsou při kontrole splnění podmínek započítávány.
 • Žádost o započtení dílčích zkoušek v rámci dané ZZK je zasílána prostřednictvím SIS VŠEM/Žádost/dotaz s uvedením názvů studijních předmětů a termínů konání zkoušky a klasifikačního hodnocení.


Zdroj: http://www.vsem.cz/zaverecna-prace-bp-dp.htm