VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Kontrola studia > Závěrečná práce (BP/DP)

Čas čtení: 3 min.Závěrečná práce (BP/DP)

Bakalářská/Diplomová práce (závěrečná práce) je závěrečným, tematicky zaměřeným písemným výstupem studenta v předepsané formální a grafické úpravě, struktuře a rozsahu, jejímž nosným prvkem je studijní program a odborné zájmy studenta v rámci zvoleného studijního programu/oboru.

Bakalářský/diplomový seminář

Každý student musí absolvovat bakalářský/diplomový seminář, jehož cílem je seznámit studenty s pokyny pro psaní závěrečných prací.

 • Semináře jsou vypisovány v každém trimestru v průběhu celého akademického roku, viz Rozvrh studenta nebo Aktuality SIS.
 • Bez absolvování semináře není možné schválení zadání BP/DP (registrace docházky prostřednictvím Docházkového registračního systému), viz Nařízení rektora 02/2017.

Administrace a termíny závěrečné práce

Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. rozlišuje názvy pro bakalářské práce (bakalářské studijní programy) a diplomové práce (magisterské studijní programy), kdy cílem závěrečné práce je navržení konkrétních řešení dané problematiky (tématu) s využitím maximálního spektra odborných zdrojů.

Tematické okruhy zadání BP/DP

Volbu tematického okruhu BP/DP student provádí dle svého studijního programu a oborového (profesního) zaměření a na základě konzultace s lektorem/vedoucím závěrečné práce z dané odborné oblasti.

 • Student může oslovit kvůli zadání závěrečné práce (téma práce) vždy pouze jednoho akademického pracovníka VŠEM v daném čase, kdy další oslovení je možné pouze v případě odmítnutí ze strany předchozího akademického pracovníka.
 • SEZNAM AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ VŠEM
 • Zadání BP/DP je nedílnou součástí závěrečné práce a je k dispozici v SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta (s elektronickým podpisem rektora) do 14 dnů po zaslání zadání BP/DP vedoucím práce prorektorce pro studium.

Finální verze BP/DP a posudky

Finální verze BP/DP je zasílána v elektronické formě (formát PDF) v jednom souboru prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Bakalářská/Diplomová práce.

 • Termíny pro odevzdání finální verze BP/DP a obhajobu BP/DP jsou závislé na plnění časového harmonogramu studentem, viz Časový harmonogram uzavření a ukončení studia
 • Pokud finální verze BP/DP nesplňuje požadované náležitosti, je vrácena studentovi k přepracování a doplnění. Informačně poradenské centrum stanoví náhradní termín (maximálně však do 5 dnů) pro opravu nedostatků. V případě opětovného nesplnění stanovených podmínek či termínu pro opravu bude studentovi umožněno obhajovat BP/DP nejdříve v dalším termínu pro obhajoby BP/DP.
 • Po kontrole finální verze Informačně poradenským centrem (téma, zadání a vyplnění titulních stran) práce prochází kontrolou Pedagogickou komisí VŠEM.
 • Pokud je Pedagogickou komisí shledáno, že odevzdaná práce nesplňuje formální náležitosti uvedené v Pokynech pro psaní odborných prací na VŠEM, je navrženo rektorovi její zamítnutí a nutné formální přepracování
 • Obhajoba je v případě zamítnutí Pedagogickou komisí možná nejdříve v dalším termínu pro obhajoby BP/DP (pokud není finální verze odevzdána v předtermínu), viz Nařízení rektora 03/2016.
 • Posudky vedoucího a oponenta BP/DP jsou k dispozici 3 dny před termínem obhajob BP/DP prostřednictvím SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta.
 • V případě hodnocení BP/DP vedoucím práce "nevyhověl - 4", není studentovi umožněno BP/DP obhajovat (student je povinen BP/DP dle připomínek přepracovat).

Obhajoba BP/DP

Obhajoba závěrečné práce probíhá komisionální formou vždy poslední týden příslušného měsíce (říjen/leden/červen) v rozsahu pracovních dní (pondělí - pátek), kdy konkrétní čas je studentovi stanoven po uzávěrce přihlášek na obhajoby BP/DP.

 • Součástí obhajoby BP/DP je ústní závěrečná zkouška.
 • Student se na obhajobu BP/DP přihlašuje prostřednictvím SIS VŠEM/Zkoušky studenta/Obhajoba BP/DP (přihlášení je možné zpravidla 30 dní předem).
 • Pozvánku na obhajobu BP/DP (datum, čas, místo, složení odborné komise) má student k dispozici nejpozději tři dny před termínem konání obhajoby BP/DP prostřednictvím SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta.
 • Podmínkou účasti na obhajobě BP/DP je splnění všech podmínek kontroly studia a úhrada veškerých závazků vůči VŠEM (a to bez ohledu na standardní termín splatnosti či rozdělení plateb).
 • Obhajoby BP/DP jsou veřejné a přístupné pro diváky splňující příslušné podmínky účasti, viz Nařízení rektora VŠEM 07/2013.

Průběh obhajoby BP/DP

Student v rámci obhajoby BP/DP seznamuje odbornou komisi s cíli, přístupem k řešení problému, použitých metod a postupů, hlavními východisky, závěry a míry splnění cílů BP/DP

 • Obsah a forma elektronické prezentace BP/DP před odbornou komisí je plně v kompetenci studenta, ve formátech souborů (PPT, PDF) a na elektronickém médiu (USB flash disk) s nahráním před zahájením obhajoby BP/DP. Doporučená doba prezentace je 5 - 7 min.
 • Registrace studentů v den konání obhajoby BP/DP probíhá na Informačně poradenském centru, nejpozději 30 min. před začátkem obhajob, kontrolou totožnosti studenta (studentský průkaz a další doklad totožnosti).
 • Student vstupuje do zkouškové místnosti na vyzvání pracovníka IPC, který představí studenta a odbornou komisi, následuje samotná obhajoba BP/DP (prezentace BP/DP, otázky z posudků vedoucího a oponenta BP/DP, otázky zkušební komise, diskuse).
 • Otázku k ústní závěrečné zkoušce zadává zkušební komise, student se na ni připravuje v průběhu obhajoby předchozího studenta.
 • Po ukončení obhajoby a přezkoušení studenta se zkušební komise radí o výsledku/klasifikaci, kdy termín sdělení výsledků/klasifikace je plně v kompetenci zkušební komise a může následovat ihned po příslušné obhajobě daného studenta, nebo po skupině více studentů.
 • Rozhodnutí odborné/zkušební komise je považováno za definitivní a neměnné.
 • Průběh obhajob závěrečných prací je nahráván na diktafon.
 • Student má tři pokusy pro absolvování státní závěrečné zkoušky, kdy po neúspěšném absolvování třetího pokusu (nevyhověl/a - 4) je studium ukončeno pro nesplnění podmínek (viz Studijní a zkušební řád VŠEM).
 • Absolventi mají do 7 dnů od řádného ukončení studia v SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta k dispozici Potvrzení o řádném ukončení studia (formát PDF, elektronický podpis).