VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Ukončení a zanechání studia

Čas čtení: 2 min.Ukončení a zanechání studia

Pokyny pro řádné ukončení studia jsou stanoveny Vnitřními předpisy VŠEM, kdy konkrétní termíny jsou závislé na plnění podmínek časového harmonogramu samotným studentem pro daný termín ukončení studia (říjen, leden, červen).

Časový harmonogram ukončení a obhajob

Termín pro řádné ukončení studia není závislý na studijní skupině, termínu zahájení studia, celkové době studia daného studijního programu nebo formě studia, ale pouze na plnění časového harmonogramu pro řádné ukončení studia pro příslušný termín obhajoby BP/DP (tj. říjen, leden, červen).

Harmonogram ukončení studia / Termín obhajoby BP/DP
Říjen
Leden
Červen
Odevzdání zadání BP/DP vedoucím (Bc. / Ing., MBA) do 1.6./1.4. 1.9./1.7. 1.2./1.12.
Odevzdání finální verze BP/DP - předtermín* (elektronická verze) do 1.7. 1.10. 1.3.
Odevzdání finální verze BP/DP (elektronická verze) do 1.9. 1.12. 1.5.
Klasifikace ZP, ZK, PA, PP, ZZK a výstupního testu do 10.10. 10.1. 10.6.
Přihlášení na obhajobu BP/DP v SIS VŠEM do 10.10. 10.1. 10.6.
Obhajoba BP/DP do (poslední týden měsíce: pondělí - pátek)** 31.10. 31.1. 30.6.
 • Student má při odevzdání finální verze v předtermínu možnost zapracování připomínek a nedostatků v případě zamítnutí Pedagogickou komisí a je mu tedy umožněno odevzdání závěrečné práce znovu bez nutnosti posunutí řádného termínu obhajoby. Odevzdání v předtermínu není povinné.*
 • Konkrétní čas obhajoby (dopolední/odpolední blok) závěrečných prací je znám a zasílán až v rámci pozvánky, a to dle celkového počtu přihlášených studentů v rámci jednotlivých studijních programů pro daný termín obhajoby (říjen, leden, červen).**

Standardní doba studia

Studium musí být ukončeno ve standardní době studia příslušného studijního programu (Bc./Ing./MBA/Ph.D.), kdy v případě překročení (nedodržení) standardní doby studia je studentovi automaticky prodlouženo studium dle administrativních a finančních podmínek VŠEM, viz prodloužení/prodlužování doby studia.

Ukončení studia (řádné)

Ukončení studia zahrnuje úspěšné absolvování a klasifikaci všech předepsaných zkoušek (ZK), zápočtů (ZP), písemných prací (PP) a písemných závěrečných zkoušek (ZZK) v rozsahu hodnocení 1 - 3, složení ústní souborné závěrečné zkoušky a obhajobu závěrečné práce (bakalářské/diplomové práce) v rozsahu hodnocení 1 - 3. Studium nemůže být řádně ukončeno, pokud je klasifikace ZK/ZP/PP "nevyhověl - 4" (nezapočteno - NZP).

 • Absolvování a klasifikace všech předepsaných zkoušek (ZK)/zápočtů (ZP).
 • Absolvování a klasifikace všech předepsaných písemných závěrečných zkoušek (ZZK)
 • Vypracování a klasifikace všech předepsaných písemných prací (PP).
 • Absolvování a klasifikace zkoušky z cizího jazyk (AJ/NJ) na příslušné úrovni.
 • Úspěšné absolvování výstupního testu.
 • Složení ústní souborné závěrečné zkoušky
 • Vypracování a obhájení závěrečné práce (bakalářské/diplomové/disertační).
 • Absolventi mají do 7 dnů od řádného ukončení studia v SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta k dispozici Potvrzení o řádném ukončení studia (formát PDF, elektronický podpis).

Slavnostní promoce absolventů VŠEM

Předání vysokoškolského diplomu, dodatku k diplomu a absolventského prstenu VŠEM je součástí slavnostní promoce absolventů VŠEM (Aula VŠEM, Nárožní 2600/9A, Praha), kdy účast na slavnostní promoci je pro studenta/absolventa povinná.

 • Neúčast absolventa na slavnostní promoci je možná pouze na základě schválené žádosti rektorem VŠEM a předložení příslušných podkladů/potvrzení studentem.
 • Při neúčasti absolventa na slavnostní promoci je diplom a dodatek k diplomu předán nejdříve 14 dní po termínu slavností promoce.
 • Fotografie ze slavnostní promoce VŠEM jsou absolventům k dispozici na serveru VŠEM ke stažení do 14ti dnů od konání slavnostní promoce.
 • Absolventi se studijním průměrem (zkoušky, seminární práce, písemné závěrečné práce) do 1,9 obdrží absolventský prsten v rámci slavnostní promoce. Do studijního průměru nejsou započítávány bonusové body za docházku a účast na výuce.
 • Absolventi Bc./Ing. se studijním průměrem do 1,5 (zkoušky, seminární práce, písemné závěrečné práce, obhajoba a souborná ústní závěrečná zkouška) obdrží červený diplom. Do průměru nejsou započítávány bonusové body za docházku a účast na výuce.
 • Držitelé červeného diplomu jsou odměněni Stipendiem VŠEM (cenová úroveň Stipendium) na nové studium na VŠEM. Držitel pak pro udržení stipendia plní podmínky stanovené Vnitřními předpisy VŠEM (studijní a mimostudijní povinnosti). V případě přenosného Stipendia Klasik musí příjemce předložit certifikát v rámci přijímacího řízení.

Termíny slavnostních promocí v AR 2018/2019

Slavnostní promoce probíhají v závislosti na příslušném termínu ukončení studia/obhajobě závěrečné práce 3x ročně (září, listopad, únor), kdy konkrétní termín/datum/čas je zveřejněno po skončení příslušných obhajob BP/DP.

 • Září 2017: 26.9. a 27.9.2018
 • Listopad 2018: 30.11.2018
 • Únor 2019

Časový harmonogram slavnostní promoce VŠEM

Časový harmonogram slavnostní promoce VŠEM je součástí oficiální pozvánky ke slavnostní promoci absolventů VŠEM a konkretizuje pokyny pro absolventy, spolu s případnou kapacitou pro hosty studentů (počet a časový harmonogram).

Dopolední termín 11:00 hod.

 • 09:45 Registrace absolventů
 • 10:15 Nácvik průběhu promoce
 • 11:00 Oficiální začátek
 • 12:00 Slavnostní přípitek
 • 12:15 Ukončení promoce

Odpolední termín 14:00 hod.

 • 12:45 Registrace absolventů
 • 13:15 Nácvik průběhu promoce
 • 14:00 Oficiální začátek
 • 15:00 Slavnostní přípitek
 • 15:15 Ukončení promoce

Zanechání studia

V případě, že student nechce pokračovat ve studiu na VŠEM, musí tuto skutečnost jednoznačně specifikovat ještě před konáním elektronického zápisu na daný akademický rok (tj. do 30.6. kvůli neblokování výukových kapacit na další AR), a to prostřednictvím SIS VŠEM/Studijního formuláře/Žádost/dotaz jako zanechání studia na VŠEM.
 • V rámci zanechání studia je kromě žádosti o zanechání studia zaslané prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz třeba vyplnění dotazníku Důvody zanechání studia, odevzdání studentského průkazu VŠEM (poštou, osobně nebo v zastoupení) a uhrazení všech finančních závazků vůči VŠEM (studijní a administrativní
 • V rámci prodloužení standardní doby studia musí být žádost zaslána dle termínu počátku prodloužení studia (září do 30.6., listopad do 31.10., leden do 31.12., květen do 30.4.).
 • V případě nezaslání žádosti o zanechání studia dle podmínek VŠEM, je student automaticky zapsán do dalšího akademického roku.
 • Součástí zaslaného vyrozumění o zanechání studia je výkaz o vykonaných zkouškách (eIndex s elektronickým podpisem rektora VŠEM).
 • Zanechání studia nezbavuje studenta povinnosti úhrady všech finančních závazků vůči VŠEM dle studentem zvolené cenové úrovně (tzn. neuhrazené studijní poplatky/školné v rámci rozdělení plateb, administrativní poplatky atp.) v daném akademickém roce nebo časovém období, do kterého provedl zápis, případně byl zapsán ze strany VŠEM.
 • Pokud student nepožádá o zanechání studia a neuhradí dlužné studijní poplatky, nemá nárok na vystavení potvrzení o předchozím studiu na VŠEM a výkazu o vykonaných zkouškách (eIndex).
 • Studium je zanecháno ke dni podání žádosti studenta dle Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb.
 • V případě nezaslání žádosti studenta o zanechání studia na VŠEM v rámci SIS, je student automaticky zapsán do dalšího akademického roku.