VŠEM > Studium VŠEM

Čas čtení: 1 min.Studium VŠEM

Realizujeme vysokoškolské studium v rámci bakalářských (Bc.), magisterských (Ing./MBA) a doktorandských (Ph.D.) studijních programů nebo profesních kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV), kdy obsah a formu výuky přizpůsobujeme potřebám studentů, ale i nárokům stávajících nebo budoucích zaměstnavatelů.

Akreditace studijních programů na národní úrovni (MŠMT ČR) a na mezinárodní úrovni organizací (ACBSP). Spolupráce se zahraničními pracovišti při přípravě i realizaci studijních programů a výzkumných projektů.

  • Studijní předměty z oblasti společenských věd se zaměřením na lidské zdroje, finance, daně, marketing, reklamu, ekonomii, právo, management, mezinárodní vztahy, politologii, psychologii a sociologii.
  • Prezenční a kombinovaná forma studia v českém a anglickém jazyce.
  • Možnost současného studia dvou oborů v rámci bakalářského (Bc./Bc.) a magisterského studia (Ing./MBA) v režimu snížených studijních poplatků.
  • Vystavení diplomu Bachelor of Business Administration/Master of Science (BBA/MSc.) pro absolventy bakalářského/magisterského studijního programu VŠEM (mezinárodní akreditace ACBSP).
  • Absolventi bakalářského (Bc./BBA) a navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu na VŠEM mají po splnění podmínek (Nařízení rektora VŠEM 03/2014) nárok na udělení profesního titulu Master of Business Administration (MBA).
  • Možnost studia zdarma formou on-line profesních kurzů (MOOC).

Snaha o maximální uplatnitelnost teoretických znalostí ve výuce prostřednictvím cvičení, případových studií a samostatných prací, s důrazem na rozvoj schopností a dovedností studentů v oblasti komunikace, prezentace, argumentace, analýzy, vyjednávání a týmové práce.

  • Komplexní interaktivní výukové a zkouškové aplikace (videolearning, on-line videoforum, e-learning pro učební a studijní texty).
  • Přednáškový cyklus Hosté VŠEM pro zapojení známých odborníků z praxe ve výuce v rámci praktických aplikací.
  • Zahraniční partnerské univerzity v rámci programu Erasmus a Erasmus+.