VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Přerušení studia

Čas čtení: 2 min.Přerušení studia

Student může v průběhu studia požádat o přerušení studia (PS), a to např. v případech kdy není možné splnit podmínky pro udělení individuálního studijního plánu (ISP), viz podmínky Studijního a zkušebního řádu VŠEM a vysokoškolského zákona.

Podmínky přerušení studia

Student žádá o přerušení studia prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz, kdy žádost o přerušení studia musí vždy obsahovat důvod přerušení studia a příslušné období přerušení studia.

 • Studium lze přerušit minimálně na tři trimestry, tj. na dobu jednoho roku, kdy kratší doba než 1 rok je řešena v rámci Individuálního studijního plánu (ISP)
 • Možnost přerušení studia mimo stanovené termíny je odvislé od cenové úrovně studenta.
 • O opětovné zařazení do studia musí žadatel požádat prostřednictvím Kontaktního formuláře VŠEM a vykonat zápis ve stanoveném termínu (stanovuje Informačně poradenské centrum).
 • Podmínky v rámci kontroly studia (obsah ZK, ZP, ZZK, SP, BP/DP), obsahu studijních předmětů (anotace, struktura studia) a samotné administrace studia, jsou vždy dány obdobím (akademický rok), do kterého student provedl opětovné znovuzařazení do studia.
 • Přerušení studia se nezapočítává do standardní doby studia, kdy o dobu přerušení studia se studentovi prodlužuje standardní doba pro uzavření studia.
 • Student/ka má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství dle § 54 Zákona č. 111/1998 o vysokých školách.
 • Podmínkou pro schválení žádosti o přerušení studia je uhrazení všech finančních závazků v daném akademickém roce, do kterého byl proveden elektronický zápis, respektive studijních poplatků za celou standardní dobu studia. Takto předplacené studijní poplatky student čerpá po znovuzařazení do studia po přerušení.
 • Studijní poplatky je možné na základě schválené žádosti uhradit ve splátkách (max. 5 splátek, či v rámci tzv. studentského úvěru VŠEM), a to nejpozději do data znovuzařazení do studia. Podmínkou pro umožnění rozdělení plateb je podpis „Dohody o splátkách“ s uvedením splátkového kalendáře.
 • Odložení platby/první splátky je možné maximálně o 6 měsíců (zpoplatněno dle Administrativního ceníku).
 • V případě přerušení studia o více než 12 měsíců (cenová úroveň Stipendium, Klasik, Standard), respektive 24 měsíců (cenová úroveň Premium, Exclusive) student pozbývá garantovanou výši studijních poplatků své cenové úrovně a vztahuje se na něj výše studijních poplatků cenové úrovně aktuální v období jeho znovuzařazení do studia s povinností uhrazení případného rozdílu.

Administrace žádosti přerušení studia

Během přerušení studia není žadatel dle vysokoškolského zákona studentem, nemá právo zúčastňovat se výukových a zkouškových soustředění a plnit podmínky kontroly studia.

 • Důvod přerušení studia a časové rozpětí přerušení studia (doba trvání od - do).
 • Vrácení/doručení studentského průkazu na studijní oddělení VŠEM (na začátku přerušeného trimestru).
 • Žádost o přerušení studia student zasílá prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz do stanoveného data před skončením trimestru předcházejícího počátku předpokládaného přerušení studia (září do 1.7., leden do 1.12., duben do 1.3.).
 • Žádost o znovuzařazení do studia je zasílána žadatelem prostřednictvím Kontaktního formuláře (žadatel nemá v době přerušení studia přístup do SIS VŠEM) do stanoveného data před zahájením příslušného trimestru (září do 1.7., leden do 1.12., duben do 1.3.).
 • Dle zákona č. 326/99 Sb., §107, odst. 5., vysoká škola nahlašuje přerušení a zanechání studia u studentů cizí státní příslušnosti orgánům cizinecké policie.