VŠEM > Pokyny VŠEM > Pokyny pro zkoušky

Čas čtení: 3 min.Pokyny pro zkoušky

Administrativní pokyny ke zkouškám formou elektronického testování, závěrečných zkoušek. Informace o způsobu přihlašování/odhlašování ze zkoušek, hodnotící stupnici, možnosti nahlédnutí do testů.

Zkouška (EZK)

 • Dílčí zkoušky probíhají v elektronické podobě na počítači formou testu (Multiple choice) s možností i více správných odpovědí. U vybraných studijních předmětů mohou být součástí zkouškového testu i otevřené otázky.
 • Zkoušku je možné absolvovat až po skončení všech výukových soustředění (přednášky) z daného studijního předmětu.
 • Student může zkoušku absolvovat, pouze pokud má zkouškové období. Není určen termín, kdy má být jaká zkouška složena. Ale v případě, že student vše nestihne do standardní doby studia, musí studium prodlužovat. Je tedy doporučeno zkoušky skládat průběžně vždy po absolvování výuky.
 • Zkoušky probíhají ve vyhrazené zkouškové místnosti (404) v budově VŠEM. Student musí být před místností 30 min předem a je vyzván administrativním pracovníkem ke vstupu. Všechny věci si student ukládá do úložných prostor.
 • Student se při vstupu do zkouškové místnosti zaregistruje u panelu studentským průkazem. Taktéž učiní i při odchodu z místnosti.
 • Psací potřeby a pomůcky k jednotlivým studijním předmětům (kalkulačka, standardizované vzorce, zákoníky atd.) student obdrží od administrativního pracovníka, nesmí používat vlastní.

Přihlášení a odhlášení ze zkoušky

 • Připravit se na zkoušku s využitím dostupných studijních materiálů (učebnice, Videolearning, prezentace). Zkoušku je možné absolvovat pouze z předmětu, který již má student v rozvrhu.
 • Přihlásit se na zkoušku přes SIS VŠEM/Zkoušky studenta/Přihlášení na zkoušku. Vybírá se termín, čas a studijní předmět. Přihlášení je možné i den předem (do 23:59 hod.).
 • Pokud student zjistí, že se na zkoušku nemůže dostavit, musí se včas odhlásit (konkrétní termíny jsou uvedeny na stránce Administrace studia/Kontrola studia/Zkoušky).
 • V případě neúčasti na zkouškovém soustředění student nepředkládá potvrzení od lékaře/zaměstnavatele/úřadu, respektive důvod neúčasti s tím, že je stanoven maximální počet omluv bez udání důvodu za akademický rok (dle cenové úrovně), které student může čerpat v rámci tzv. „sick days“.

Hodnocení zkoušky

 • Zkoušky jsou hodnoceny v rozsahu 0 - 100 bodů (0 - 50 = 4 / 51 - 70 = 3 / 71 - 90 = 2 / 91 - 100 = 1).
 • Plný počet bodů za otázku student obdrží pouze v případě označení všech správných odpovědí. V případě označení jedné špatné odpovědi je za celou otázku nula bodů. Pokud student označí pouze část správných odpovědí, získá adekvátní část bodů.
 • Hned po dokončení testu student vidí počet bodů, který získal a zároveň se mu výsledek zobrazí v eIndexu v SIS VŠEM. V případě, že test obsahuje otevřené otázky, je hodnocení k dispozici do 14 dnů.

Nahlédnutí do zkouškového testu (EZK)

 • Student může nahlížet/prohlížet klasifikované zkouškové testy (EZK) prostřednictvím SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta/Zkouškové testy a bezpečnostního programu Locklizard (formát PDC).
 • V testu se zobrazují odpovědi, které student zaškrtl a počet získaných bodů, nejsou označeny správné odpovědi.
 • Pokud student nesouhlasí s hodnocením, může požádat o revizi testu a to tak, že zašle žádost prostřednictvím Studijního formuláře/Žádost/dotaz. Student zde musí konkretizovat sporné otázky a odpovědi. Revizi testu lze podat pouze do 30 dnů od zadání hodnocení do SIS VŠEM.

Počet zkouškových pokusů

 • Na každou zkoušku má student 3 pokusy (1 řádný a 2 opravné). Poté má student k dispozici 1 mimořádný zkouškový pokus, který je zpoplatněn dle cenové úrovně. Pokud jsou vyčerpány všechny zkouškové pokusy, může student požádat rektora VŠEM o tzv. rektorský termín, na který není právní nárok a v případě schválení je zpoplatněn dle cenové úrovně.
 • Žádost o rektorský termín se zasílá přes Studijní formuláře/Žádost/dotaz a musí zde být uveden studijní předmět, důvody, proč nebyla zkouška složena v předchozích termínech a termín (datum a čas), kdy chce student rektorský termín absolvovat. Student volí termíny z již vypsaných termínů pro zkoušky (Kalendář výuky a zkoušek).
 • Pokud bude žádost schválena, IPC studenta na zkoušku přihlásí.
 • V případě neschválení rektorského termínu je studium ukončeno.

Písemná závěrečná zkouška (ZZK)

 • Elektronický znalostní test (60 min.), který obsahuje 4 otevřené otázky. Student se na každou otázku rozepisuje svými slovy.
 • Během studia student absolvuje stanovený počet ZZK (dle Struktury studia). Jednotlivé ZZK a jejich obsah student nalezne ve Zkouškové databázi otázek ZZK (formát PDF).

Přihlášení a odhlášení ze zkoušky (ZZK)

 • Připravit se na zkoušku s využitím dostupných studijních materiálů (učebnice, videolearning, prezentace).
 • Přihlásit se na zkoušku přes SIS VŠEM/Zkoušky studenta/EZZK. Vybírá se termín a konkrétní ZZK.
 • V případě neúčasti na zkouškovém soustředění student nepředkládá potvrzení od lékaře/zaměstnavatele/úřadu, respektive důvod neúčasti s tím, že je stanoven maximální počet omluv bez udání důvodu za akademický rok (dle cenové úrovně), které student může čerpat v rámci tzv. „sick days“.

Hodnocení ZZK

 • Hodnocení ZZK může trvat až 30 dní (každá otázka je zaslána lektorovi, který ji musí ohodnotit).
 • ZZK jsou hodnoceny v rozsahu 0 - 100 bodů (0 - 50 = 4 / 51 - 70 = 3 / 71 - 90 = 2 / 91 - 100 = 1). Za každou otázku je možné získat maximálně 25 bodů.
 • Hodnocení se studentovi zobrazí v eIndexu a zároveň je zasláno na studentský e-mail a to do 30 dnů.
 • Na každou ZZK má student 3 pokusy, pokud je 3. pokus neúspěšný, může student požádat o tzv. rektorský zkouškový termín.
 • V případě neschválení rektorského termínu je studium ukončeno.

Nahlédnutí do zkouškového testu (ZZK)

 • Podmínky pro nahlédnutí do testu a podání revize jsou stejné jako u náhledu do zkouškového testu EZK.

Zkouškové období

 • Každý student má určeno zkouškové období, které je platné pro EZK, EZP, ZZK i prezentaci písemné práce.
 • Zkouškové období závisí na cenové úrovni studenta, podrobné informace jsou na stránce Administrace studia/Výukové a zkouškové období.
 • Pokud se student přihlásí na zkoušku/prezentaci písemné práce mimo své zkouškové období, je klasifikován hodnocením 4 – nevyhověl.

ECDL testování

 • Úspěšní absolventi ECDL testování získají mezinárodně uznávané doklady ECDL o dosažení kvalifikace pro práci s počítačem, které již řadu let doporučeny a používány jako standard.
 • Zájemce vyplní přihlášku, která je k dispozici na stránkách VŠEM.
 • Cena ECDL testování pro studenty a absolventy VŠEM je stanovena s ohledem na cenové úrovně VŠEM.

Odkazy