VŠEM > Pokyny VŠEM > Pokyny pro výuku

Čas čtení: 3 min.Pokyny pro výuku

Akademický rok na VŠEM je rozdělen na 3 trimestry (září, leden, duben), přičemž výuka probíhá v období od září do června formou přednášek, seminářů, konzultací a videocvičení.

Výuka

 • Četnost výuky závisí na formě studia. Studijní programy jsou realizovány v prezenční, kombinované nebo distanční formě a liší se harmonogramem a četností výuky.
 • Během přímé výuky se předpokládá osobní účast studenta, neboť je zde seznámen s cílem a obsahem předmětu, jednotlivými tematickými celky a literaturou vhodnou pro daný studijní předmět (viz anotace jednotlivých studijních předmětů). V rámci videocvičení jsou pak procvičovány příklady.
 • Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu završeného zkouškou je tzv. samostudium, během kterého student využívá všech dostupných zdrojů informací (pracuje s doporučenou studijní literaturou, učebními texty, v rámci Videolearningu a komunikuje s lektory prostřednictvím WebFora).
 • Student může při 100% účasti na výukových soustředěních získat bonusové body k výslednému hodnocení zkoušky daného studijního předmětu (100% účast na přednáškách/cvičeních - 10 bodů, 100% účast na videocvičeních a videolearningu - 10 bodů, 100% účast na přednáškách/cvičeních, videocvičeních a videolearningu - 20 bodů).
 • Účast na přednáškách je pouze doporučená, nikoliv povinná (vyjma studentů s cenovou úrovní Klasik či stipendiem a seminářů v rámci Praktických aplikací).

Výukové dny dle formy studia

Jednotlivé termíny konání výukových soustředění jsou součástí rozvrhu studenta pro daný akademický rok nebo v rámci Kalendáře výuky a zkoušek (rozvrh všech výukových a zkouškových akcí na VŠEM)

Prezenční forma studia

 • Výuková soustředění studentů bakalářského programu a programu MBA probíhají pouze v rámci pracovních dnů (pondělí až pátek), a to formou dvou až čtyřdenních soustředění konajících se s odstupem jednoho týdnu. Délka jednoho výukového soustředění je v závislosti na studijním předmětu stanovena na 4 až 6 hodin a skládá se z výuky samotné a konzultace s lektorem.
 • Výuková soustředění studentů magisterského programu jsou realizována pouze s tím rozdílem, že se konají formou dvoudenních či třídenních soustředění.

Kombinovaná forma studia

 • Výuková soustředění studentů bakalářského programu a programu MBA probíhají vždy v mimo pracovní dny, tedy v sobotu nebo v neděli. Další výukové soustředění se pak uskutečňuje s odstupem dvou nebo tří týdnů.
 • Výuková soustředění studentů magisterského programu jsou dvoudenní a konají se rovněž o víkendech (sobota – neděle). Odstup mezi jednotlivými soustředěními činí dva týdny.

Distanční forma studia

 • Videolearning k předmětu, obsahující klíčové teoretické vstupní a výstupní znalosti (rozsah 120-360 minut)
 • Videokonzultace – jsou vypisovány pro studenty 1x14 dní v určených hodinách (rozvrh studenta). Student má možnost konzultovat jednotlivá dílčí témata v interakci s akademickým pracovníkem, jsou mu zadávány a vyhodnocovány samostatné úkoly.
 • Studijní materiály - eTexty VŠEM, kdy pro každý vyučovaný předmět jsou k dispozici jak v elektronické, tak v případě zájmu i tištěné materiály – studijní a učební texty, výukové prezentace a cvičebnice.
 • Po absolvování distanční výuky on-line formou se student elektronicky přihlašuje na zkoušku a vybírá vhodný termín.

Opakování výuky

 • Student má možnost opakovat výuku jednotlivých studijních předmětů, modulů, popř. celého ročníku.
 • Student může opakovat výuku libovolného studijního předmětu, pokud tak neblokuje místo studentovi, který má daný studijní předmět aktuálně zapsaný v rozvrhu.
 • Podmínky a náležitosti žádostí o opakování výuky jsou k dispozici na stránkách Administrace studia/Opakování části studia.

Konzultace s lektory

 • Student může v rámci přípravy na zkoušku nebo písemnou práci využít konzultace s lektorem.
 • Konzultace jsou individuální a uskutečňují se zpravidla po výuce nebo prostřednictvím studentského VideoFora VŠEM.
 • Individuální konzultace (výuka, písemné práce) a videokonzultace s akademickým pracovníkem jsou možné vždy na základě rezervace termínu v Rezervační aplikaci VŠEM.
 • Akademické pracovníky je možné kontaktovat prostřednictvím Studijního formuláře/Kontaktovat lektora katedry.
 • Při komunikaci a oslovování (osobní/písemný styk) akademických pracovníků vysoké školy, by měli studenti používat při oslovení akademický titul (Ing., Mgr., Dr., doc., prof. atd.) nebo akademickou hodnost lektora (rektor, prorektor), tzn. nikoliv pouze příjmení.

Odkazy