VŠEM > Pokyny VŠEM > Pokyny pro PA

Čas čtení: 3 min.Pokyny pro PA

Praktické aplikace (PA) představují rozšíření základních nebo teoretických znalostí daného oboru v různých oblastech. Typově jsou praktické aplikace členěny na Odborné exkurze, Odborné semináře, Předměty přednášené v AJ, Debaty, Odborné praxe a Panelové diskuse.

Výběr Praktické aplikace

 • Vybrat ze seznamu PA (Kalendář výuky a zkoušek) ty nejvhodnější podle vlastního zájmu a programu studia (Bc./Ing.) tak, aby výuka zapadala do rozvrhu studenta (výuka PA se nepřekrývá s jinou výukou).
 • Student je o vypsání nové PA informován prostřednictvím internetových stránek (Aktuality SIS).
 • Prostudovat podmínky pro splnění dané PA (docházka, výstupy) dle anotace PA.
 • Mít na zřeteli, že každý student prezenční formy studia je za celou dobu studia povinen získat z praktických aplikací minimálně 14 kreditů ECTS (Bc. do zahájení studia 10/2013), 16 kreditů ECTS (Ing. do zahájení studia 10/2013), 12 kreditů ECTS (Bc./Ing. od zahájení studia 10/2014), 55 kreditů ECTS (Bc. od zahájení studia 10/2015) a 35 kreditů ECTS (Ing. od zahájení studia 10/2015). Celkový počet kreditů musí vždy zahrnovat absolvování odborné praxe.

Přihlášení na Praktickou aplikaci a účast

 • Přihlásit se na PA prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA, pokud je tak stanoveno (Semináře, Předměty v AJ).
 • Termíny pro přihlášení na PA (Semináře, Předměty v AJ) sledovat dle Kalendáře výuky a zkoušek.
 • Vybrat si a absolvovat Odbornou praxi.
 • Účast na výukových soustředěních zapsané Praktické aplikace.
 • Zaznamenávat svoji účast na PA do podpisového listu, respektive prostřednictvím Docházkového a registračního systému.
 • Řádně plnit veškeré podmínky pro absolvování PA (určuje lektor).

Splnění výstupu z Praktické aplikace

 • Absolvovat výstup z PA dle pokynů lektora.
 • V případě písemných výstupů z PA (zápočtová práce, deník z praxe) zpracovat práci na základě Pokynů pro psaní odborných prací a pokynů na stránkách VŠEM, viz Administrace studia/Kontrola studia/Praktické aplikace (PA).
 • Protokol o vykonání odborné praxe odevzdat prostřednictvím Studijního formuláře/Zápočtové/Praktické práce. Termín odevzdání je v tomto případě plně v kompetenci studenta.
 • Vyčkat na vyhodnocení výstupu z PA (eIndex).
 • Podíl ústních zkoušek v rámci PA musí u studenta činit za celou dobu studia minimálně 20%.

Oprava výstupu z Praktické aplikace

 • V případě obdržení hodnocení „nezapočteno“ (NZP) výstupu z PA (ústní zkouška, zápočtová práce) je nutné si hodnocení opravit.
 • Opravné termíny a mimořádný termín PA probíhají formou elektronických testů (EZP) v rámci vypsaných termínů EZK.

Odborná praxe

 • Promyslet si v jaké pracovní oblasti bude nejvhodnější získat odbornou praxi (praxe musí navazovat na studijní obor).
 • Vybrat si období pro absolvování odborné praxe (může to být kdykoliv během studia). Praxe trvá minimálně 120 hod (Bc.)/150 hod (Ing.).
 • Oslovit firmu/společnost s žádostí o možnost absolvovat praxi a nechat si u ní potvrdit Smlouvu o spolupráci mezi VŠEM a danou firmou/společností.
 • Absolvovat praxi u vybraného zaměstnavatele a následně vypracovat Protokol o vykonání odborné praxe. Ten musí obsahovat popis informace o studentovi a zaměstnavateli, potvrzení zaměstnavatele, stručný popis pracovní náplně a podpis studenta.
 • Odevzdat protokol přes Studijní formuláře/Zápočtové/Praktické práce a k protokolu přiložit potvrzenou Smlouvu o spolupráci.
 • Hodnocení (zápočet) student obdrží zpravidla do 30 dnů (je uloženo v SIS VŠEM/eIndex).
 • Nabídka odborných stáží

Počet kreditů za Praktické aplikace

 • Celkový počet kreditů za splněné praktické aplikace lze jednoduše zjistit v Kalkulačce kreditů PA.
 • Student vyhledává PA dle názvu a následně akademického roku, kdy výstup z vybrané praktické aplikace absolvoval.

Odkazy