VŠEM > Pokyny VŠEM > Pokyny pro BP/DP

Čas čtení: 3 min.Pokyny pro BP/DP

Přehled administrativních úkonů k závěrečné práci od výběru tematického okruhu až po obhajobu BP/DP (podrobné pokyny vždy na příslušných stránkách VŠEM, viz Kontrola studia/Závěrečná práce, Administrace studia/Ukončení a zanechání studia).

Před výběrem tematického okruhu BP/DP

 • Prostudovat si časový harmonogram ukončení studia (tj. termíny pro odevzdání závěrečné práce).
 • Promyslet nejlepší okamžik pro zahájení práce na BP/DP, tj. zvážit hledisko časové (standardní doba studia, bezplatné období pro ukončování studia) a studijní připravenost (absolvování ZK, písemné práce).
 • Absolvovat seminář BP/DP (termíny jsou uvedeny v rozvrhu nebo v Aktualitách SIS), který je povinný, viz Nařízení rektora 02/2017.
 • Mít klasifikovánu (známka 1 - 3) alespoň jednu písemnou práci (ne esej).

Výběr tematického okruhu BP/DP

 • Zvolit si téma BP/DP, popřípadě oblast, na kterou by se měla závěrečná práce zaměřovat.
 • Zvolit lektora z příslušné odborné oblasti a domluvit si s ním konzultaci, na které bude tematický okruh specifikován a bude domluven další postup a způsob komunikace.
 • Student může oslovit vždy pouze jednoho akademického pracovníka VŠEM v daném čase. Další oslovení je možné pouze v případě odmítnutí ze strany předchozího akademického pracovníka.
 • Prostudovat si Pokyny pro psaní odborných prací (eVyhledavač).
 • Studenti mohou administraci BP/DP, výběr vhodného tématu, výběr vedoucího atp. konzultovat v rámci Studijní poradny.

Zadání BP/DP

 • Podmínkou schválení zadání BP/DP je minimálně 1 pozitivně hodnocená písemná práce (ZP, SP, PP) v rozsahu známek 1 - 3 (vyjma eseje) a zároveň absolvování Semináře BP/DP.
 • Elektronicky podepsané zadání BP/DP má student k dispozici v SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta do 14 dnů po odevzdání zadání BP/DP vedoucím práce prorektorce pro studium.
 • Zadání závěrečné práce je závazné a neměnné.
 • Je stanovena minimální doba pro zpracování závěrečné práce na základě příslušné kreditové zátěže (BP 3 měsíce / DP 5 měsíců), tj. od data zadání práce do data jejího odevzdání v SIS.
 • Vedoucí práce tak musí zadat zadání BP minimálně 3, respektive u DP minimálně 5 měsíců před odevzdáním finální verze BP/DP.

Práce na BP/DP

 • Vypracovat závěrečnou práci v souladu s podepsaným zadáním BP/DP a v souladu s Pokyny pro psaní odborných prací.
 • Průběžně komunikovat s vedoucím, zasílat mu dílčí výstupy v domluvených termínech, zapracovat připomínky.

Finální verze BP/DP

 • Stáhnout si šablony a titulní strany BP/DP (eVyhledavač).
 • Elektronickou finální verzi odevzdat prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Bakalářská/Diplomová práce jako jeden soubor (pdf) do 1.9./1.12./1.5. 23:59 hod.
 • Student má při odevzdání finální verze v předtermínu (do 1.7./1.10./1.3.) možnost zapracování připomínek a nedostatků v případě zamítnutí Pedagogickou komisí a je mu tedy umožněno odevzdání závěrečné práce znovu bez nutnosti posunutí řádného termínu obhajoby. Odevzdání v předtermínu není povinné.

Po odevzdání finální verze BP/DP

 • Vyčkat na vyjádření o schválení nebo zamítnutí finální verze BP/DP.
 • Po kontrole finální verze Informačně poradenským centrem VŠEM (téma, zadání a vyplnění titulních stran) práce prochází kontrolou Pedagogickou komisí VŠEM.
 • „Zamítnuto IPC“ - finální verze nesplňuje formální náležitosti (zadání, vyplnění titulních stran), student má lhůtu na přepracování. Opravit a ve lhůtě zaslat/odevzdat. Nejsou-li opraveny veškeré chyby, nebo není-li oprava zaslána/odevzdána včas, není práce předána Pedagogické komisi a studentovi není umožněno obhajovat v daném termínu.
 • Pokud práce nesplňuje formální náležitosti uvedené v Pokynech pro psaní odborných prací na VŠEM, je pedagogickou komisí navrženo rektorovi její zamítnutí a nutné formální přepracování, viz Nařízení rektora 03/2016.
 • Schváleno IPC“ - finální verze byla schválena Pedagogickou komisí a předána k posouzení vedoucímu a oponentovi. Vyčkat na hodnocení vedoucího a oponenta.
 • Hodnocení vedoucího a oponenta je všem účastníkům obhajob k dispozici nejpozději 3 dny před obhajobou prostřednictvím SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta.

Před obhajobou BP/DP

 • Přihlásit se prostřednictvím SIS VŠEM/Zkoušky studenta na obhajobu BP/DP (přihlášení je otevřeno cca 30 dnů před daným termínem).
 • Stáhnout si šablonu/layout prezentace BP/DP (eVyhledavač) a připravit si prezentaci k vlastní závěrečné práci.
 • Konkrétní termín obhajob závěrečných prací je znám a zasílán vždy až po uzávěrce všech přihlášek, a to dle celkového počtu přihlášených studentů v rámci jednotlivých studijních programů pro daný termín obhajoby (říjen, leden, červen).
 • Pozvánka na obhajobu je řádně přihlášeným účastníkům obhajob k dispozici nejpozději 3 dny před obhajobou v SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta.

Odkazy