CES VŠEM > Osobnosti CES VŠEM

Osobnosti CES VŠEM

Prof. Ing. Milan Žák, CSc.

Ředitel CES VŠEM a Rektor Vysoké školy ekonomie a managementu

Je členem ve vědeckých, redakčních radách, odborných společnostech: člen vědeckých rad FSV UK, ESF MU, VÚPSV, člen rady Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, člen výkonného výboru České společnosti ekonomické, člen ediční rady časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers.

Je autorem, editorem a spoluautorem řady učebnic hospodářské politiky používaných na většině vysokých škol ekonomického směru v celé České republice. Dlouhodobě se věnuje politicko-ekonomickým aspektům ekonomického vývoje, zejména oblastem zahrnujícím vliv zájmových skupin na rozhodování, problematice korupce, kvality správy a institucionálním charakteristikám růstové výkonnosti a účinnosti hospodářské politiky. Zabývá se aplikací teoretických závěrů nové komparativní ekonomie zejména v oblasti institucionální kvality, institucionálních změn a dynamikou těchto změn v širším mezinárodním kontextu s důrazem na tranzitivní země.

Vybrané prezentace ředitele CES VŠEM zaměřená na nejrůznější aktuální témata.Uveřejněné prezentace zahrnují populárně naučné i odborné texty prof. Ing. Milana Žáka, CSc., jež byly prezentovány na nejrůznějších konferencích v České a Slovenské republice.

Prof. Ing. Vojtěch Spěváček, DrSc. (in memoriam)

Spoluautor monografií Konkurenční schopnost ČR

Po ukončení studia na národohospodářské fakultě VŠE pracoval jako asistent, odborný asistent a docent na katedře národohospodářského plánování. V letech 1966 a 1967 byl expertem OSN v oblasti input-output tabulek v Káhiře a v letech 1981-1993 pracovníkem Evropské hospodářské komise OSN v Ženevě. Od roku 1993 působil na katedře hospodářské politiky VŠE a přednášel kurzy Makroekonomické analýzy a Transformace české ekonomiky a vedl výzkumný tým národohospodářské fakulty. V roce 1995 byl jmenován profesorem pro obor národního hospodářství.

Odborně se zabýval makroekonomickou analýzou a mezinárodními komparacemi se zvláštním zřetelem věnovaným využití systému národního účetnictví. Publikoval značné množství studií a článků věnovaných systému národního účetnictví a vývoji české a světové ekonomiky s důrazem na tendence růstové výkonnosti, vývoje ekonomické úrovně a vnější a vnitřní stability. Při analýze ekonomického růstu využíval alternativní metody měření růstové výkonnosti a u makroekonomické rovnováhy uplatňoval různé přístupy k jejímu hodnocení. V letech 2004 - 2016 působil v CES VŠEM, kde se věnoval analýze makroekonomického vývoje ČR.

Doc. Ing. Jan Pour, CSc.

Spoluautor monografií Konkurenční schopnost ČR

Vystudoval fakultu národohospodářskou na VŠE v Praze. Je docentem katedry informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze. Současně pracuje jako analytik ve společnosti ITG Praha. Profesně se orientuje na otázky řízení podnikové informatiky, koncepcí informačních systémů podniků a úlohy business intelligence.

Je autorem nebo spoluautorem 11 knižních publikací, 26 vysokoškolských skript, 45 článků v časopisech a příspěvků na konferencích. Podílel se na řešení několika desítek projektů pro nejrůznější podniky a organizace v energetice, průmyslu, obchodě i ve státní správě. V současné době je členem Rady České společnosti pro systémovou integraci a redaktorem časopisu Systémová integrace.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

Spoluautor monografií Konkurenční schopnost ČR

V současné době působí jako místopředseda Českého statistického úřadu, kde předtím řadu let vedl sekci makroekonomických statistik. V rámci své vědecké činnosti se zejména orientuje na zkoumání role ekonomických struktur v procesu přechodu od nákladové ke kvalitativně zaměřené konkurenční výhodě a rovněž na analýzu makroekonomických a strukturálních dopadů globalizace ekonomických toků.

Je autorem nebo spoluautorem řady vědeckých a odborných článků, učebních textů a výzkumných studií. V rámci pedagogické činnosti se podílí na výuce makroekonomické analýzy na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a na Vysoké škole ekonomie a managementu. Je členem České společnosti ekonomické a International Input-Output Association. Je též členem výkonné rady časopisu “Statistika Journal” a členem ediční rady časopisu “Politická ekonomie” a “Acta Oeconomica Pragensia”.

Ing. Jaroslav Kahoun

Spoluautor monografií Konkurenční schopnost ČR

Absolvoval národohospodářskou fakultu na VŠE v Praze a v současnosti působí na Českém statistickém úřadě jako vedoucí oddělení netržní ekonomiky v odboru vládních a finančních účtů. V dosavadní praxi působil především jako expert pro oblast statistiky regionálních účtů, kde byl autorem implementace metodiky EU při výpočtu regionálních makroekonomických ukazatelů v ČR: hrubé přidané hodnoty, HDP a disponibilních důchodů domácností.  Podílel se na zavádění statistiky regionálních účtů v Makedonii, Albánii a Turecku.

Je autorem či spoluautorem řady odborných článků a výzkumných studií. V rámci výzkumné činnosti se zabývá především regionální analýzou se zaměřením na ukazatele ekonomické výkonnosti krajů České republiky. Tématem jeho práce je strukturální konkurenceschopnost a příčiny nerovnoměrného hospodářského vývoje regionů.