VŠEM > Uchazeči VŠEM > Podmínky a obsah PŘ

Čas čtení: 4 min.Podmínky a obsah PŘ

Elektronický dotazník PŘ on-line formou

Podmínky přijímacího řízení (PŘ) jsou stanoveny vysokoškolským zákonem (ověření totožnosti uchazeče a prokázání dosažené úrovně vzdělání pro daný studijní program) a nároky jednotlivých studijních programů VŠEM (Bc. /BBA / Ing. / MSc./ MBA / Ph.D. / CŽV).

Forma přijímacího řízení

Přijímací řízení (PŘ) je dvoukolové, kdy absolvování I. kola (elektronická část PŘ) je povinné, účast uchazeče ve II. kole (pohovor/konzultace se studijním poradcem) je pro uchazeče dobrovolná.

 • Elektronický dotazník (I. kolo povinné) on-line forma v SIS VŠEM jako osobnostní test.
 • Pohovor/osobní konzultace (II. kolo nepovinné) pro zjištění podmínek v rámci individualizace studia.
 • Výzkumný záměr (III. kolo pouze Ph.D.) znalostní předpoklady na základě dodaných podkladů (profesní životopis/praxe, výzkumný záměr v rámci studia, přehled publikační činnosti).

Obsah přijímacího řízení

Motivace a představy uchazeče o dalším profesním rozvoji, včetně vazby studia na stávající (kombinované studium), respektive budoucí (prezenční studium) profesní zaměření absolventa.

Obsah PŘ / Studijní program
Bc./BBAIng./MSc.
MBA
Ph.D.CŽV
Elektronický dotazník (I. kolo PŘ)
ANO ANO ANO ANO ANO
Pohovor/Konzultace (II. kolo PŘ)
- - ANO* - ANO
Výzkumný záměr (III. kolo PŘ) - - - ANO -
Formulář manažerské praxe - - ANO - -
Profesní životopis
- - ANO ANO -
Výzkumný záměr/přehled publikací - - - ANO -
Minimální úroveň vzdělání uchazeče Maturita Bc. Bc./Praxe* Mgr./Ing. Maturita/Bc.
* U profesního programu MBA Education není vyžadováno VŠ vzdělání, pokud je doložena alespoň 5 letá odborná praxe ve středním a vyšším managementu (povinné II. kolo PŘ).

Elektronický dotazník (I. kolo PŘ)

On-line Elektronický dotazník přijímacího řízení (EDPŘ) vyplňuje uchazeč v rámci I. kola PŘ, a to prostřednictvím SIS VŠEM, kdy se jedná o formu odpovědí „multiple choice“ (a/b/c/d/e) s možností více variant nebo s požadavkem dodatečné textové odpovědi.

 • Pokud uchazeč nemá přístup k internetu nebo nevlastní příslušné počítačové vybavení, může EDPŘ absolvovat v počítačové učebně VŠEM.

Pohovor/konzultace (II. kolo PŘ)

Pohovor/konzultace se studijním poradcem zjišťuje význam studia pro stávající nebo budoucí pracovní kariéru uchazeče, osobní a pracovní cíle, základní motivaci k dalšímu vzdělávání a význam studia pro další profesní rozvoj a pracovní kariéru. Konzultace slouží uchazečům pro případné individuální dotazy v rámci jejich studia na VŠEM a pro individuální nastavení studijního plánu i administrace studia.

 • Povinná účast na II. kole pro občany cizí státní příslušnosti (vyjma SR) kvůli ověření znalostí výukového jazyka.
 • Termín pohovoru/konzultace si zvolí uchazeč individuálně v rámci Rezervačního systému VŠEM.
 • Konzultace se studijním poradcem probíhá na VŠEM, případně prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM.

Prezentace VŠEM

Prezentace VŠEM seznamují uchazeče o studium se studijními obory a specializacemi, systémem a administrací studia, prostory Campus VŠEM (výukové prostory, knihovna, studovna, podnikatelský inkubátor StartUp VŠEM, posilovna, kavárna a další), studenty a absolventy VŠEM. Prezentace VŠEM probíhá každý měsíc v rámci Dne otevřených dveří na VŠEM a není povinnou součástí Přijímacího řízení VŠEM.

 • Studijní programy a oborové specializace (struktura, obsah, co studovat)
 • Harmonogram výuky pro prezenční, kombinovanou a distanční formu (jak často na výuku, zkoušky)
 • Výukové a zkouškové aplikace (VideoLearning, VideoForum, eKonfigurátor studia, eBooks, SIS)
 • Studijní poplatky (cenové úrovně, jejich obsah, služby)

Esej

Uchazeči žádající o Stipendium VŠEM či Olympijské stipendium v rámci přijímacího řízení odevzdávají písemnou práci na zvolené téma (Esej) v rozsahu 1 - 2 stran.

 • Témata pro písemnou práci uchazeče jsou vypisována vždy pro daný termíny zahájení studia (říjen/leden/duben).

Formulář pro program MBA

Uchazeči o studium profesního programu Master of Business Administration ukládají do SIS VŠEM/Soubory studenta/Přijímací řízení vyplněný formulář Manažerské praxe.

Formuláře pro program Ph.D.

Uchazeči o studium doktorského studijního programu ukládají do SIS VŠEM/Soubory studenta/Přijímací řízení vyplněný formulář návrhu výzkumného záměru a formulář dosavadní publikační činnosti a/nebo relevantní praxe v předepsaném formátu.

Výsledky a podmínky přijetí

Bodové hodnocení I. kola PŘ (EDPŘ) je k dispozici do 3 dnů od data absolvování I. kola PŘ, a to prostřednictvím SIS VŠEM/Výsledky a podklady PŘ

 • Písemné vyrozumění o splnění podmínek přijímacího řízení (přijetí/nepřijetí ke studiu) s podmínkami zápisu do studia, je k dispozici zpravidla do 7 dnů v SIS VŠEM/Soubory studenta (od data konání I. kola PŘ).
 • V případě záporné hodnoty bodového hodnocení, uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení/přijetí na VŠEM (PŘ je možné opakovat pro následující termín zahájení studia: leden/duben/říjen).
 • Součástí přijímacího řízení je splnění podmínek zápisu do 1. ročníku studia (uhrazení studijních poplatků, podpis prohlášení studenta), do data stanoveného pro daný termín zahájení studia, viz Vyrozumění o splnění podmínek přijímacího řízení.
 • Administrativní podmínky pro přijímání uchazečů ke studiu na Vysokou školu ekonomie a managementu pro příslušný studijní program jsou stanoveny Zákonem o vysokých školách č.111/1998 Sb. a Vnitřními předpisy VŠEM (Statut VŠEM, Studijní a zkušební řád VŠEM, Nařízení rektora VŠEM).