Čas čtení: 2 min.Multikulturní 13 VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu se stala příjemcem podpory v rámci programu Operační program Praha pól růstu (OP PPR).

Základní informace

 • Doba trvání projektu: 01.11.2016 - 30.06.2018
 • Zkrácený název: Multikulturní 13 VŠEM
 • Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000014

Odstraňování jazykové bariéry (kurz metody výuky ČJ)

Čeština představuje především prostředek a nástroj přežití v české společnosti a cestu ke vztahům s vrstevníky i s dospělými. Především podle toho bychom měli vybírat, co vlastně budou pedagogičtí pracovníci učit.

 • Dlouhodobý kurz metody výuky ČJ jakožto cizího jazyka (přímá výuka / on-line learning / tutoring).
 • Obsahem kurzu je metodika, jak rozvíjet formy učení orientované na žáka a dalších aktivizující metody, které povedou ke komplexnímu využití češtiny jako druhého jazyka ve všech oblastech vzdělávání.
 • Cílem klíčové aktivity je seznámení pedagogických pracovníků se zásadami pro výuku českého jazyka (trpělivost, prezentace informací v kontextu, gramatická cvičení).
 • Účastníci, kteří kurz úspěšně absolvují, získají uznávaný profesní Certifikát VŠEM, který potvrdí nabyté znalosti.

Obsah kurzu

 • Seznámit účastníky plánem hodiny a jak jej připravovat (Úvod (úvodní aktivita, rozehřátí, motivace)/Opakování učiva (hra, test)/Expozice nového učiva/Fixace učiva/Závěr).
 • Nejčastější situace, jak postupně zvládat komunikační situace.
 • Jak začít s výukou gramatiky (od jednoduchého ke složitějšímu - časování sloves, minulý čas, skloňování, pády).
 • Morfologické a syntaktické charakteristiky, asimilování slov, frázování, procvičování písemného systému, hláskování, fonologie, pragmatiky, gramatiky. Mezi jazykové kontakty a fenomény jako jsou transfer, výpůjčka a přepínání kódů. Využití CLIL.
 • Prezentace k realizovanému kurzu

Termíny kurzu

Prezenční výukaOn-line výuka a konzultace
3.5.2018 14:00-18:30 hod.   individuálně
10.5.2018 14:00-18:30 hod.   individuálně
15.5.2018 14:00-18:30 hod.   individuálně
17.5.2018 14:00-18:30 hod.   individuálně
22.5.2018 14:00-18:30 hod.   individuálně
24.5.2018 14:00-18:30 hod.   individuálně
27.5.2018 09:00-19:00 hod.   individuálně
29.5.2018 14:00-18:30 hod.   individuálně
31.5.2018 14:00-18:30 hod.   individuálně
5.6.2018 14:00-18:30 hod.   individuálně
7.6.2018 14:00-18:30 hod.   individuálně

Registrační formulář

 
Kurz metody výuky ČJ*

Výuka českého jazyka pro cizince (MOOC kurz)

Během projektu Multikulturní 13 vnikl ve spolupráci s lektorem českého jazyka, Josefem Zemkem, videokurz, který přináší různé techniky, rady a pomáhá s výukou českého jazyka pro cizince.

ČÍSLO KAPITOLYNÁZEV KAPITOLYČÍSLO KAPITOLYNÁZEV KAPITOLY
1a Uvedení do didaktiky češtiny jako nemateřského jazyka 8 Rozvoj jazykových funkcí
1b Uvedení do didaktiky češtiny jako nemateřského jazyka 9 Digivýuka češtiny jako nemateřského jazyka
1c Uvedení do didaktiky češtiny jako nemateřského jazyka 10a Sociokultura
2a Didaktická práce s mluvnicí 10b Sociokultura
2b Didaktická práce s mluvnicí 10c Sociokultura
3a Poslech s porozuměním 11 Autentické materiály ve výuce češtiny
3b Poslech s porozuměním 12 Plánujeme výuku
4 Trénujeme výslovnost 13 Audiovizuální prostředky ve výuce češtiny
5 Rozvoj slovní zásoby 14 Výuka ČJ jako nemateřského jazyka pro specifické účely
6a Trénujeme čtení s porozuměním 15 Přehled učebnic ČJ pro děti cizince
6b Trénujeme čtení s porozuměním 16 Výuka výrostků
7 Trénujeme psaní    

Realizované kurzy

V rámci projektu Multikulturní 13 byly realizovány kurzy, které byly zaměřeny na legislativní proces přijímání žáků cizinců a na kulturní senzitivitu.

Postup pro přijímání dětí cizinců do škol

Kurz kulturní senzitivity

 • 18.01.2017 a 26.01.2017
 • Cílem kurzu je představení problematiky interkulturní senzitivity, která je nezbytná pro styk s cizinci. Kurz je stěžejní pro ředitele i učitele jednající s žáky a jejich rodiči s odlišným mateřským jazykem. Kurz je vhodný i pro ostatní pracovníky vzdělávacích institucí, kteří se v interkulturním prostředí pohybují. Interkulturní senzitivita patří do multikulturní výchovy a přispívá k zlepšení klimatu školy.
 • Z důvodu omezené kapacity je nutné se na kurz registrovat prostřednictvím registračního formuláře, viz. Registrace pro veřejnost.

Evaluace projektu

 • Podklady pro interní evaluaci kvality projektu byly získávány ve formě dotazníkového šetření názorů účastníků po skončení jednotlivých kurzů. Zjišťovány byly názory na úroveň kvality kurzu, přednášejícího, přínos kurzu a využitelnost pro praxi. Zpětné informace poskytly zpětnou vazbu nutnou pro zvyšování kvality poskytované podpory účastníkům projektu.

Publicita projektu

V průběhu projektu vznikla vícejazyčná brožura obsahující seznam mateřských a základních škol na Praze 13, dále byl vytvořen dvoujazyčný leták o MČ Praha 13. V rámci realizace projektu vyšla Metodika pro výuku azylu - začleňování cizinců do výuky. Realizované kurzy se propagovaly prostřednictvím pozvánek.

Logo OPPR