Čas čtení: 2 min.Multikulturní 13 VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu se stala příjemcem podpory v rámci programu Operační program Praha pól růstu (OP PPR).

Základní informace

  • Doba trvání projektu: 01.11.2016 - 30.06.2018
  • Zkrácený název: Multikulturní 13 VŠEM
  • Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000014

Realizované kurzy

V rámci projektu Multikulturní 13 byly realizovány kurzy, které byly zaměřeny na legislativní proces přijímání žáků cizinců a na kulturní senzitivitu.

Postup pro přijímání dětí cizinců do škol

Kurz kulturní senzitivity

  • 18.01.2017 a 26.01.2017
  • Cílem kurzu je představení problematiky interkulturní senzitivity, která je nezbytná pro styk s cizinci. Kurz je stěžejní pro ředitele i učitele jednající s žáky a jejich rodiči s odlišným mateřským jazykem. Kurz je vhodný i pro ostatní pracovníky vzdělávacích institucí, kteří se v interkulturním prostředí pohybují. Interkulturní senzitivita patří do multikulturní výchovy a přispívá k zlepšení klimatu školy.
  • Z důvodu omezené kapacity je nutné se na kurz registrovat prostřednictvím registračního formuláře, viz. Registrace pro veřejnost.

Evaluace projektu

  • Podklady pro interní evaluaci kvality projektu byly získávány ve formě dotazníkového šetření názorů účastníků po skončení jednotlivých kurzů. Zjišťovány byly názory na úroveň kvality kurzu, přednášejícího, přínos kurzu a využitelnost pro praxi. Zpětné informace poskytly zpětnou vazbu nutnou pro zvyšování kvality poskytované podpory účastníkům projektu.

Výuka českého jazyka pro cizince

Během projektu Multikulturní 13 vnikl ve spolupráci s lektorem českého jazyka ,Josefem Zemkem, videokurz, který přináší různé techniky, rady a pomáhá s výukou českého jazyka pro cizince.

ČÍSLO KAPITOLY NÁZEV KAPITOLY
1a Uvedení do didaktiky češtiny jako nemateřského jazyka
1b Uvedení do didaktiky češtiny jako nemateřského jazyka
1c Uvedení do didaktiky češtiny jako nemateřského jazyka
2a Didaktická práce s mluvnicí
2b Didaktická práce s mluvnicí
3a Poslech s porozuměním
3b Poslech s porozuměním
4 Trénujeme výslovnost
5 Rozvoj slovní zásoby
6a Trénujeme čtení s porozuměním
6b Trénujeme čtení s porozuměním
7 Trénujeme psaní
8 Rozvoj jazykových funkcí
9 Digivýuka češtiny jako nemateřského jazyka
10a Sociokultura
10b Sociokultura
10c Sociokultura
11 Autentické materiály ve výuce češtiny
12 Plánujeme výuku
13 Audiovizuální prostředky ve výuce češtiny
14 Výuka ČJ jako nemateřského jazyka pro specifické účely
15 Přehled učebnic ČJ pro děti cizince
16 Výuka výrostků

Logo OPPR