Čas čtení: 2 min.Multikulturní 13 VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu se stala příjemcem podpory v rámci programu Operační program Praha pól růstu (OPPR).

Základní informace

 • Doba trvání projektu: 01.11.2016 - 30.06.2018
 • Zkrácený název: Multikulturní 13 VŠEM
 • Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000014

Aktuálně v projektu

 • Postup pro přijímání dětí cizinců do škol.
 • Cílem kurzu je seznámit management škol (MŠ, ZŠ, SŠ) a pracovníky vzdělávacích institucí  s legislativním procesem přijímání žáků cizinců. Všichni cizinci mají v ČR právo na bezplatné školní i předškolní vzdělání za určitých podmínek. Mají právo ke školnímu stravování, k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve školském zařízení.
 • Kurz je rozdělen do 3 tematických bloků, které lze absolvovat jako samostatné dílčí celky.
 • Registrace na kurz pomocí registračního formuláře uvedeného na stránce dole.

1. tematický blok (Legislativní rámec)

 • Termín: 21.2.2017 a 23.2.2017
 • Čas: 9:00 - 17:00
 • Lektor: JUDr. Cyril Svoboda
 • Obsah kurzu: Legislativní rámec, mezinárodní úmluvy podle čl. 10 Ústavy ČR (Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Úmluva o právech dítěte, Úmluva o uprchlících atd.), Listina základních práv a svobod - evropská legislativa (nařízení a směrnice), Zákon o pobytu cizinců, Zákon o azylu, Zákon o dočasné ochraně, školský zákon - související zákony, vyhlášky, pokyny ministerstev.

2. tematický blok (Pobytové režimy)

 • Termín: 14.3.2017 a 16.3.2017
 • Čas: 9:00 - 17:00
 • Lektor: JUDr. Cyril Svoboda
 • Obsah kurzu: Pobytové režimy - Poskytne základní orientaci v typech pobytových statusů potencionálních žáků, které podstatným způsobem ovlivňují možnosti i povinnosti daných žáků i školy. Případové studie ke konkrétním režimům pobytu žáků - seznámení se závazky, omezeními a nároky, které vyplývají z pobytového statusu daného žáka.

3. tematický blok (Rovný přístup při přijímání)

 • Termín: 20.4.2017 a 27.4.2017
 • Čas: 9:00 - 17:00
 • Lektor: Hana Mlynářová, Kateřina Srbová, Tereza Vágnerová
 • Obsah kurzu: Přijímaní do školy - Rovný přístup při přijímání, rovný přístup ke vzdělání. Povinná školní docházka pro děti-cizince pobývající na území ČR déle než 90 dní. Přijímání podle kategorií žáků. Zařazení do ročníku. Metodik prevence primárně patologických jevů. Možnosti klasifikace žáků cizinců. Vyrovnávací třídy. Třídy pro jazykovou přípravu.

Cíl projektu

 • Cílem projektu je prostřednictvím rozvoje a realizace vzdělávacích programů zvyšovat kompetence pedagogických pracovníků a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku.
 • Aktivity jsou specificky navázány na potřeby vzdělávání ve městě se zaměřením na integraci osob s odlišným sociokulturním kontextem.
 • Projekt je zaměřen na trénink osob, které zajišťují vzdělávání žáků s odlišným jazykem a kulturními kořeny, které působí v heterogenním prostředí Prahy 13.

Cílová skupina

 • Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení
 • Odborní a terénní pracovníci a další pracovníci organizací působících ve vzdělávání

Klíčové aktivity (KA)

 • 01 Integračně motivační kurz pro pedagogy a rodiče
 • 02 Kurz kulturní senzitivity
 • 03 Postup pro přijímání dětí cizinců do škol
 • 04 Odstraňování jazykové bariéry
 • 05 Metoda CLIL
 • 06 Evaluace

Realizované kurzy

 • Kurz kulturní senzitivity
 • 18.01.2017 (9:00 - 14:00) a 26.01.2017 (9:00 - 13:00)
 • Cílem kurzu je představení problematiky interkulturní senzitivity, která je nezbytná pro styk s cizinci. Kurz je stěžejní pro ředitele i učitele jednající s žáky a jejich rodiči s odlišným mateřským jazykem. Kurz je vhodný i pro ostatní pracovníky vzdělávacích institucí, kteří se v interkulturním prostředí pohybují. Interkulturní senzitivita patří do multikulturní výchovy a přispívá k zlepšení klimatu školy.
 • Z důvodu omezené kapacity je nutné se na kurz registrovat prostřednictvím registračního formuláře, viz. Registrace pro veřejnost.

Logo OPPR